Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Què són?

Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència que estiguin en algun d’aquests supòsits:

  1. A persones amb deutes contrets per rebuts impagats de rendes de lloguer o bé quotes d’amortització del préstec hipotecari.
  2. A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge, com en els casos de dació en pagament, que quedin degudament acreditats.
  3. A persones residents a Catalunya que formen part d'unitats de convivència en què el titular o un o més membres es troben en situació d'atur de llarga durada i consten inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb un mínim de 12 mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

Com es tramita?

(Cal que hi hagi prèviament una convocatòria oberta per poder presentar la sol·licitud)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com a òrgan competent, emet una resolució favorable o desfavorable sobre la sol·licitud. També podrà requerir l’aportació de documentació no aportada o complementària.

Més informació: