Els grups municipals opinen (març 2018)

Recollim els últims articles d'opinió publicats al butlletí municipal 'Granollers informa'

Arxiu de mesos anteriors 

 

 

 

El preu de l'aigua

Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del PSC 

PSC logo

A Granollers, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la compra en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys.
 
Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment d'aigua potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total abastida és d'uns 4,5 milions d'habitants.
 
La privatització d’ATLL va respondre al fet d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua únicament com a font de finançament per sufragar el dèficit de la Generalitat de Catalunya, amb l’impuls de canvis tarifaris a l’alça.
 
Aquesta concessió ja ha comportat i comportarà més en el futur, un augment del preu de venda del m3 d’aigua en alta, que inevitablement està repercutint en increments successius del preu que paga el consumidor final. 
 
La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la manera següent els últims anys: el 70 % l’any 2012, el 4’25 % l’any 2013, el 4’23 % l’any 2014 i el 4’51 % el 2015. Enguany s’ha aprovat una pujada de l’11,88 %. 
 
Aquesta pujada és més elevada perquè ha coincidit l’increment anual amb la revisió quinquennal dels costos d’operació.
 
Les entitats que representen els ajuntaments van votar en contra d’aquest increment, però la majoria de vots dels de la Generalitat van decantar el vot favorable a l’increment. 
 
Aquest augment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50% del cost de Servei d’Abastament en baixa, i que les companyies municipals ho hagin de repercutir en els increments de tarifes respectius.
 
Rebutgem l’increment de l’11,88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el 28 de desembre passat, i instem a suspendre l’efectivitat de l’acord esmentat, pel perjudici econòmic que representa aplicar-lo en les tarifes de consum, fins que es constitueixi el nou govern de la Generalitat de Catalunya.
Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya (quan es constitueixi) ha de recuperar la  gestió del sistema ATLL, bé a través de  l’Agència Catalana de l’Aigua, bé mitjançant la creació d’una empresa pública.
 
  
  

Sobre el Pla de Mobilitat

Àlex Sastre
Portaveu del grup PDeCAT-Demòcrates

CiU logo

El grup municipal de PDeCAT-Demòcrates hem fet una sèrie d’al·legacions al Pla de Mobilitat que es va aprovar inicialment el mes de novembre passat. En quin sentit? En primer lloc, que les dades que s’utilitzen per dissenyar aquest pla cal actualitzar-les (són de 2015) i ampliar-les per saber els hàbits de mobilitat de la gent que visita Granollers. Un segon element que cal tenir en compte és la necessitat de vincular el pla de mobilitat al pla estratègic de comerç, com un dels motors econòmics de la ciutat.
 
Pel que fa al transport públic, entenem que cal reforçar la mobilitat transversal (d’est a oest i viceversa) del bus, i adoptar mesures per incrementar-ne la velocitat comercial i fer-lo més competitiu. També creiem necessari que existeixi una corona de doble sentit de circulació (Roger de Flor-Torras i Bages-Foment-Girona) a l’entorn de l’illa de vianants i que s’optimitzin els recorreguts dels carrers del centre per evitar rutes laberíntiques. Tot això acompanyat de la centralització del sistema de control semafòric per una més gran coordinació, en la línia d’esdevenir una smart city.
 
Finalment, apostem per elaborar un pla, calendaritzat a curt termini, de supressió de les barreres arquitectòniques per complir la normativa d’accessibilitat; per l’ús dels aparcaments dissuasius per incentivar un canvi de modalitat en el repartiment de paqueteria al centre de la ciutat; i un pla d’impuls del carsharing, per compartir trajectes amb vehicle privat i reduir l’impacte ambiental d’aquest tipus de mobilitat.
 
 
  
  

Plans caducats

Pep Mur i Planas
Regidor d'ERC-Acció Granollers
pep@pepmur.cat

ERC-AG logo

 

Els plans municipals són documents importants per a la gestió de la ciutat ja que marquen el camí a seguir per poder arribar allà on volem. Sense aquesta planificació, les mesures del dia a dia en els diferents àmbits d’actuació són disperses i deixen de tenir un objectiu final. 
 
Una de les característiques que podrien definir aquesta legislatura és la dels plans caducats. Es tracta de plans que es van elaborar a l’anterior legislatura i que han perdut vigència, ja que tenen una durada de quatre anys. I cap d’aquests documents s’està revisant amb prou temps, fet que ens preocupa.  
 
L’exemple més significatiu és el Pla de Mobilitat Urbana, que es va haver de prorrogar gairebé dos anys fins que s’ha tornat a aprovar. I en aquests moments es treballa en el nou Pla de Joventut, esgotat el 2017, la nova versió del qual no enllestirem fins a finals de 2018.
 
Però encara és més greu que en tinguem uns quants que van caducar al 2015 pendents de revisar: el Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania, el Pla d’Infància i Adolescència, o el Pla Director de la Societat del Coneixement en són alguns exemples.  I vuit anys després redactar-se, també és hora de revisar el Pla Director de Participació Ciutadana.
 
L’equip de govern excusa aquesta manca de compliment dels tempos en el fet que, segons ells, fins que no s’esgota un pla no es pot avaluar i fer-ne un nou  diagnòstic, un argument que al nostre parer és feble i no justifica aquests endarreriments. De fet, entenem que tot pla ha de preveure mesures d’avaluació contínua i que es pot treballar en una diagnosi sense necessitat d’esgotar-ne  la vigència. 
 
En tot cas, creiem que aquesta situació pot respondre a tres motius: incapacitat de planificació per part de l’equip socialista, excessiva dependència respecte de les subvencions d’altres administracions per revisar els plans o bé manca d’empenta per tirar endavant aquest tipus de projectes essencials per a la ciutat. Segurament, hi ha una mica de cada.
 
 
  
  

 Por una ciudad más justa y accesible

Grupo Municipal C's Granollers
Correu-e | Twitter | Facebook

C's logo

Conseguir una ciudad más accesible, justa e inclusiva es una de nuestras prioridades.
En noviembre de 2016 se aprobó en pleno municipal nuestra propuesta para la creación de una Mesa Local de la Diversidad Funcional. Estamos a la espera de que el equipo de gobierno la ponga en marcha. Una mesa compuesta por personas con diversidad funcional nos facilitaría nuevos puntos de vista, la identificación de barreras arquitectónicas y sensoriales para poder eliminarlas, así como definir nuevos objetivos que nos lleven a un Granollers más accesible.
Por otra parte, reiteramos nuestro compromiso con la progresiva adaptación de las zonas de juegos infantiles en áreas inclusivas y accesibles para niños y cuidadores con movilidad reducida.
También, es muy importante impulsar proyectos que promocionen el empleo de las personas con diversidad funcional y apoyen su autonomía para que puedan vivir de forma independiente.
Otras propuestas que consideramos importantes:
- Hacer un mapa de la accesibilidad del municipio, detectando los “puntos negros” que pudiera haber: barreras arquitectónicas o sensoriales, aceras con obstáculos o no suficientemente anchas, etc…
- Promocionar rutas turísticas y culturales adaptadas.
- Ayudas económicas para facilitar la accesibilidad a negocios y casas particulares.
- Limitación de velocidad e implementación de medidas de protección a los peatones en áreas de elevada densidad de tráfico, como es el caso de la Ronda Sur.
- Creación de un fondo local para la promoción de la accesibilidad.
- Aumento de zonas de descanso en las calles de mayor tránsito de personas.
- Utilización de pavimentos estables y antideslizantes en las zonas peatonales.
- Aumento de plazas de aparcamiento reservadas.
- Alcorques protegidos mediante rejillas o rellenos con material compactado.
- Revisar la visibilidad y seguridad de los pasos de peatones, especialmente en zonas cercanas a colegios o donde se haya producido un atropello.
- Paneles informativos pictográficos, señales acústicas, utilización de braille.
- Contenedores de basura y reciclaje accesibles y fácilmente manipulables.
- Mejoras en la iluminación de ciertos barrios y calles.
Envíanos tus ideas para conseguir una ciudad más accesible y justa:
granollers@ciudadanos-cs.org
 
 
  
  

8 de març totes a la vaga!

Assemblea de la Crida per Granollers - CUP
cridapergranollers.cat
crida-cup@ajuntament.granollers.cat

CUP logo

 

Som filles d'una llarga història feminista, d'un recorregut de molts 8 de març prenent la paraula, ocupant carrers i places amb el propòsit de subvertir les desigualtats i acabar amb el masclisme.

 

Enguany, el moviment feminista convoca una vaga en què la participació de les dones és central en totes les esferes de la vida. Vaga laboral, de cures, de consum, de la vida estudiantil i associativa. Una vaga de dones en la qual podrem reflexionar col·lectivament què poden fer també tots i cadascun dels homes per canviar aquesta situació injusta.

 

Aquest és un crit global, transfronterer i transcultural. Una crida internacional que planta cara a l’ordre patriarcal, sexista, heteronormatiu, racista, capitalista i depredador amb les persones i la natura; que proposa i dibuixa altres mons possibles. És una crida d'aquelles que lluitem contra les violències masclistes, pel dret a decidir sobre el propi cos i la nostra vida, contra l’extractivisme i els tractats de lliure comerç; per la laïcitat, la justícia social, l’habitatge, la salut, l’educació i la sobirania alimentària. D'aquelles que defensem els drets humans, les llibertats i la terra amb els nostres cossos; d'aquelles que impulsem lluites col·lectives unides per una altra manera d’entendre i organitzar la vida, les relacions i l’economia. Una crida antimilitarista contra les guerres i les fronteres, contra els estats autoritaris i repressors que criminalitzen la protesta i la resistència.

 

Formem part d’un procés de transformació radical de la societat, de la cultura, de l’economia, de les relacions. Volem ocupar l’espai públic, reapropiar-nos de la decisió sobre el nostre cos i les nostres vides, reafirmar la força política de les dones, i preservar el planeta en què vivim.

 

El 8 de març pararem el nostre consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els nostres estudis, per demostrar que sense les dones tot s'atura.

 
  
  

Parque infantil para niños con discapacidad

José María Moya
Grup Municipal Popular
Correu-e | WhatsApp |
Twitter | Facebook

PP logo

 

En el pleno de enero de 2018 este ayuntamiento ha pedido solicitar el Sello de Reconocimiento de Granollers como Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef.
 
Se concede este sello a las  buenas prácticas y  diseño de las políticas locales de infancia
y adolescencia de la población infantil teniendo en cuenta distintos criterios: edad, sexo, nacionalidad, etnia, discapacidad, características de las familias, localización en barriadas o
distritos del municipio, etc., con el propósito de obtener una visión precisa de la diversidad de necesidades y circunstancias específicas de los distintos grupos de población infantil.
 
Estimado equipo de gobierno, no pierdan la oportunidad de demostrar que realmente somos una ciudad amiga de la infancia. 
 
DEMUÉSTRENLO NO SOLO CON PALABRAS, SINO CON HECHOS. 
 
La accesibilidad en los parques infantiles es un reto pendiente que tiene este ayuntamiento desde hace años.
 
ESTA CIUDAD NECESITA PARQUES INFANTILES PARA SUS NIÑOS CON DISCAPACIDAD. 
 
VAN PASANDO LOS AÑOS Y ESOS NIÑOS SE VAN HACIENDO MAYORES. 
 
NO PERDAMOS LA OPORTUNIDAD DE HACER FELICES a muchos niños y familias de GRANOLLERS.
 
Necesitamos que tanto los parques como los elementos de juego cumplan ciertos requisitos para crear verdaderos lugares ADAPTADOS E INCLUSIVOS en el que todos los niños y niñas se diviertan juntos.
 
No puede ser que familias con niños con discapacidad, se estén yendo a municipios cercanos a Granollers para poder disfrutar de un momento de ocio como cualquier niño de su edad en columpios adaptados.
 
Insistimos y no nos vamos a cansar de decir que GRANOLLERS NECESITA PARQUES INFANTILES ADAPTADOS Y INCLUSIVOS.
 
El derecho a jugar es una cosa que ningún niño de Granollers debería estar privado de él.
 
#SentimGranollers  #SentimosGranollers