Programa d'intervenció comunitària

Des de l'any 2004 a Granollers s'estan duent a terme diferents experiències de dinamització i treball comunitari. La intervenció social amb la comunitat preveu l'actuació d'un professional de l'educació social d'acord amb les directrius tècniques de Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers

A nivell pràctic i operatiu el projecte d’intervenció als barris de Granollers es concreta en els conceptes següents: el treball i el desenvolupament comunitari.

Per una banda, el treball comunitari és impulsat pels serveis socials mateixos que orienten la seva pràctica social a millorar la qualitat i condicions de vida de la comunitat en general i de la ciutadania en particular. L’aprofitament de recursos, xarxes socials i diferents serveis són els mecanismes utilitzats per assolir la participació social i la integració plena a la comunitat.

Per l’altra, el desenvolupament comunitari s'entén com un procés educatiu dissenyat per assolir canvis d'actituds i comportaments de les persones o grups en la resolució dels seus propis conflictes. Així doncs, inequívocament requereix de la participació voluntària i responsable dels diferents individus, agents i serveis.

Així doncs, l’educador/a social de medi obert estarà en permanent contacte amb els diferents EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Social Primària) i s’integra als diferents equips de primària analitzant les necessitats del barri i dels diferents col·lectius atesos. Aquesta anàlisi i detecció de noves situacions es fa de forma conjunta, corresponent però a l’educador/a social de medi obert el disseny i desenvolupament de noves propostes d’intervenció comunitària que s’escaigui en cada cas.

L'àmbit d’actuació d’aquest professional comprén l'atenció a totes les persones adultes que integren els diferents grups familiars o la detecció d’altres necessitats de caire social que afectin el teixit comunitari. Es prestarà especial atenció al col·lectiu d'infants i joves realitzant intervencions de caire preventiu.

Objectius principals del programa d'atenció comunitari

 • Millorar la cohesió social en els diferents barris: desenvolupar tasques de detecció i prevenció de l'exclusió social de col·lectius minoritaris ja sigui per qüestions formatives, culturals, laborals o de qualsevol altre caire.
 • Disminuir el nivell de conflictivitat social i actuant de forma preventiva amb la diversitat del teixit social.
Altres objectius específics
 • Enfortir la convivència veïnal: desenvolupar accions que fomentin actituds positives, obertes i tolerants dels diferents col·lectius i grups socials.
 • Observar i detectar les noves realitats socials: desenvolupar tasques de control, detecció i seguiment de possibles conflictes apareguts als espais públics i comunitaris.
 • Dissenyar i aplicar quan s’escaigui mesures d’actuació per a col·lectius en situacions de risc social: desenvolupar i participar de forma compartida amb els diferents agents socials d’activitats
 • Continuar la tasca de fer-se conèixer als diferents agents del barri i que la comunitat l’identifiqui com a recurs.
 • Contactar amb col·lectius i grups amb dificultats de relació social i/o amb risc d'exclusió social.
 • Fomentar actuacions educatives i preventives per a col·lectius atesos als serveis socials d’atenció primària.
 • Donar a conèixer les necessitats i demandes de la comunitat als serveis dels diferents barris.
 • Fer partícips als diferents actors de la comunitat en la organització i realització d’activitats.
 • Transmetre drets i obligacions bàsics de ciutadania a la població en general.

Per a més informació:

Serveis Socials. c. Portalet, 4 3a planta.

08401. Granollers.

Tel.: 93 842 66 65