Qualitat ambiental de l'espai urbà

La qualitat ambiental de l'espai urbà condiciona en molts aspectes la salut de les persones que allí viuen, estudien o treballen. Aconseguir un entorn saludable requereix reduir l'impacte ambiental de l'automòbil i les activitats humanes que provoquen contaminació com l'acústica, lumínica, atmosfèrica, tèrmica i electromagnètica, entre d'altres.

L'expansió desmesurada a la ciutat dels espais pels vehicles i el trànsit augmenta la contaminació ambiental i acústica, i redueix la superfície de sòl per al gaudi i relacions socials, provocant impactes en la nostra salut física i mental.

Contaminació atmosfèrica

Contaminació acústica (soroll)

Contaminació per mala olor