Programa d'inclusió social

És un programa format pels serveis d'allotjament, sopar, esmorzar i transport per a persones que es troben de pas per la ciutat i facin demanda de cobrir les seves necessitats d'aixopluc de forma breu i temporal.

La cartera de serveis i prestacions que la Llei 12/2007 de serveis socials incorpora entre molts altres la oferta d'un servei d'acolliment d'urgència que pot prestar-se en un establiment social o en qualsevol altre recurs que aconsegueixi la mateixa finalitat.

Concretament a la ciutat de Granollers es disposa d'un alberg de transeünts per a persones que pateixen dificultats econòmiques, socials o personals i que no disposen d'altres recursos. L'alberg de transeünts compleix els següents objectius:

 • Oferir la pernoctació a qualsevol persona que necessiti allotjament sense condició d'edat, sexe, raça o religió. Si la demanda la realitza un menor d'edat es procedeix a contactar amb els pares o tutors legals per valorar la situació.
 • La pernoctació habitual serà d'una nit, sens prejudici que en casos especials coordinats pels serveis socials o per la policia local es pugui pernoctar una segona nit.
 • El número de places és de 4.
 • L'alberg ofereix un lloc on dormir, un lloc o dutxar-se i la possibilitat de sopar al vespre i esmortzar al matí.
 • Al matí següent se l'orientarà cap al recurs més adient segons la demanda o necessitat plantejada. Si la orientació o la demanda ho requereix es valora la possibiltat d'oferir bitllet de tren (rodalies).

Com accedir-hi?

 • L'accés serà facilitat pels serveis socials de Granollers o bé per la policia local de Granollers.
 • L'acompanyament a l'alberg sempre que sigui possible serà efectuat per la policia local de Granollers que d'aquesta manera mantindrà el control de l'accés i la ocupació.

L'horari:

 • L'horari d'accés a l'alberg de transeünt serà entre les 20 i les 22 hores de la nit, sens prejudici que a criteri de la policia local es faciliti l'accés en altres horaris.
 • L'horari de sortida de l'alberg serà com a màxim a les 8 hores del matí.
 • L'alberg no presta atenció diurna i per tant en cap cas serà accesible fora d'aquest horari.
 • L'alberg de transeünts romadrà obert 365 dies a l'any, caps de setmana i festius inclosos.

Per més informació:

Serveis Socials. C. Portalet, 4  3a planta. Telèfon: 93 842 66 65

Policia Local. C. Princesa, 55. Telèfon: 092 / 93 842 66 92