Recursos sanitaris

Atenció primària de salut

L’atenció primària és el primer nivell d’accés a la sanitat pública i s'atén principalment als centres d’atenció primària (CAP). L’àrea bàsica de salut (ABS) és el marc territorial de l’atenció primària de salut en què es desenvolupen les activitats sanitàries.

A Granollers hi ha quatre àrees bàsiques:

 • ABS Granollers 1 Oest (CAP Canovelles)
 • ABS Granollers 2 Nord (CAP les Franqueses del Vallès)
 • ABS Granollers 3 Centre (CAP I Vallès Oriental)
 • ABS Granollers 4 Sud (CAP Sant Miquel)

Les dues primeres atenen una part de la població de Granollers i també dels municipis de Canovelles i les Franqueses del Vallès, respectivament.

Atenció hospitalària

Cada àrea de salut està vinculada o disposa, al menys, d’un hospital general, que és l’estructura física fonamental de l’atenció especialitzada. S’encarrega de l’internament clínic i assistència especialitzada i complementària que necessiti la seva zona d’influència.

L'hospital de la ciutat pertany a la xarxa d’utilització pública d’hospitals (XUHP), Hospital General de Granollers.

Atenció a la salut mental

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil (CSMIJ)

El CSMIJ de Granollers pertany al Servei de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Sant Joan Déu d’Esplugues (Barcelona) i forma part de la xarxa pública d’atenció a la salut mental i assistència psiquiàtrica dels nens i adolescents del Servei Català de la salut.  

Atén a la població de 0 a 18 anys amb problemes relacionats amb el patiment psíquic, els trastorns emocionals, d’adaptació i de malaltia mental del subsector sanitari de Granollers. Des del CSMIJ s’ofereix un diagnòstic psiquiàtric i psicològic, tractaments individuals o de grup; suport a la família, a l’escola, al pediatra i als serveis socials i comunitaris i també, assistència immediata en situacions d’urgència les 24 hores a l' Hospital Sant Joan Déu.

Centre de Salut Mental Benito Menni (CSM) 

Són equipaments comunitaris d'atenció primària en salut mental en els que s'atenen i preveuen les alteracions de la salut de tipologia emocional, mental i/o relacional en col·laboració amb el sistema sanitari i social. Estan constituïts per equips multidisciplinaris que donen una atenció integral de caràcter ambulatori, preveient les necessitats psicològiques, biològiques i socials dels malalts, en relació amb el seus problemes de salut mental. S'assumeixen els tractaments dels trastorns mentals severs a través de programes assistencials en el propis centres o de forma articulada amb la xarxa de salut mental del sector sanitari. Pel que fa als trastorns mentals de poca gravetat, es tracten coordinadament amb altres equipaments del sistema sanitari, especialment amb els metges de capçalera. Tanmateix, es desenvolupen programes formatius, docents i de recerca inherents a l'àmbit de treball dels centres d'acord amb institucions universitàries i altres centres docents.

Hospital de dia Benito Menni

L’hospital de dia en salut mental és un recurs on es porten a terme abordatges terapèutics multidimensionals, combinant el tractament psicofarmacològic, psicoterapèutic i de rehabilitació, emmarcat en una intervenció relacional i institucional en règim d’hospitalització diürna. A més, es realitzen funcions de suport a l’hospitalització total i als centres de salut mental.

Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers (SRC)

El SRC és un dispositiu assistencial que integra les diferents accions orientades a la rehabilitació psicosocial de persones amb trastorns mentals severs o greus, mitjançant el disseny i l’aplicació de plans individualitzats, que integren els nivells d’atenció individuals, grupals, familiars i comunitaris per donar resposta a les necessitats i adaptant-se a les característiques psicosocials.

Treballa articulat amb els dispositius sanitaris i socials del territori i emfatitza la vessant comunitària. Vertebra/coordina la xarxa de recursos comunitaris de rehabilitació psicosocial (inserció social, inserció laboral, habitatge, etc.)

Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) de Granollers

El Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de Granollers ofereix tractament ambulatori especialitzat als drogodependents. Està integrat dins de la Xarxa d’atenció a les Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Són un equip de professionals de diverses disciplines: medicina, psicologia, treball social, educació social, infermeria, auxiliar de clínica i administració. En cada cas dissenyen la modalitat de tractament més adient tenint en compte la persona que necessita aquest tipus d’atenció, així com la conveniència d’utilitzar altres recursos.

Programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR Granollers)

Aquest programa depèn de l’ICS i des de Granollers es coordina tota l’activitat de tot el Vallès Oriental (excepte Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, Martorelles i Sant Fost).

El programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva és un servei d'activitats assistencials i educatives relacionades amb:

 • Orientació i planificació familiar
 • Atenció específica i confidencial als joves "tarda jove"
 • Control i seguiment de l'embaràs
 • Atenció maternoinfantil
 • Prevenció i assistència de malalties de transmissió sexual
 • Prevenció i diagnòstic precoç del càncer ginecològic i de mama
 • Atenció a la menopausa
 • Prevenció i assistència a les malalties ginecològiques en general
 • Atenció a grups o persones d'especial vulnerabilitat
 • Suport psicològic en salut sexual i reproductiva

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Granollers forma part de la xarxa pública de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials dintre del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

L’àmbit territorial del CDIAP de Granollers és: Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Fogars de Monclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granera, Granollers, Montmany-Figaró. Montmeló, Montornès del Vallès, la Roca del Vallès, Tagamanent, Vallromanes, Vilanova del Vallès.

El CDIAP és el centre on es duu a terme l’atenció precoç, és a dir, el conjunt d’intervencions, assistencials i preventives, adreçades als infants, a les famílies i a l’entorn natural on es desenvolupen.

La consulta al servei pot ser decisió de la pròpia família quan preocupi qualsevol aspecte del desenvolupament de l’infant o per recomanació d’altres professionals com pediatres, mestres, treballadors socials, etc.

L’atenció que rebrà l’infant serà absolutament individualitzada, tant pel que fa a la valoració diagnòstica com a la proposta terapèutica, i sempre d’acord amb la participació activa de la família i/o l’entorn.

L’equip del CDIAP de Granollers està format per neuropediatres, psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials i administratius d’atenció a l’usuari.