Programa de seguretat alimentària

El programa de seguretat alimentària de l’Ajuntament de Granollers té com a objectiu vetllar perquè els establiments minoristes d’alimentació del municipi garanteixin la innocuïtat i salubritat dels aliments que comercialitzen en el municipi, complint la normativa vigent.

Aquest programa està adreçat als establiments minoristes d’alimentació; és a dir, a aquells establiments que serveixen en el consumidor final com ara carnisseries, peixateries, botigues de queviures i establiments de restauració comercial com bars i restaurants.

Per tal d’assolir l’objectiu es treballa tant en la vigilància i control de les activitats alimentàries com en la de formació i assessorament en seguretat alimentària.

 

Vigilància i control de les activitats alimentàries

Per tal de garantir que les activitats alimentàries que es duen a terme en el municipi no suposen un risc per a la salut dels consumidors el Servei de Salut Pública exerceix la vigilància i el control sanitari dels establiments alimentaris.

En primer lloc es realitza una visita inicial a totes les activitats alimentàries que s’inicien en el municipi o a les que hi ha un canvi de titular, i es requereixen que es duguin a terme les mesures correctores necessàries per a realitzar l’activitat de forma segura. Un cop l’activitat ha dut a terme les mesures correctores s’assigna un numero de registre d’establiment minorista d’alimentació (RMEMA), es classifica l’establiment en funció del risc i s’estableix una freqüència de control periòdic.

El risc de l’establiment es classifica en alt, mig o baix i depèn dels productes comercialitzats, el grau de manipulació que es realitza, les condicions d’higiene i de manteniment de les instal·lacions i el grau d’acompliment dels plans d’autocontrol. Les freqüències de control periòdic s’estableixen atenent al risc i poden anar de 2 a 5 anys.

El responsable de l’activitat és necessari que presenti el document Declaració responsable en matèria de salut alimentaria a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que es pot trobar a l’apartat de tràmits de la web per tal de comunicar l’inici d’activitat o el canvi de titular. En el cas d’esdeveniments alimentaris no permanents que participin en fires o altres esdeveniments caldrà presentar la Declaració responsable per a l’autorització de la venda de productes alimentaris en mercats no sedentaris, fires i altres esdeveniments.

Paral·lelament a les visites de control inicial i a les visites de control periòdic, també es realitzen inspeccions en el cas de denúncies per part de la ciutadania, la policia local o altres administracions i en el cas d’alertes sanitàries i toxinfeccions.

Finalment també es realitzen inspeccions per a la realització d’estudis relacionats amb la seguretat alimentària de productes o sectors concrets que puguin ser d’interès per a la ciutadania. Els resultats d’aquest estudis són publicats en aquesta web.

 

Formació en manipulació d’aliments

El Servei de Sanitat i Consum ofereix cursos de formació en manipulació d'aliments en matèria d'higiene alimentària, amb la finalitat de capacitar les persones treballadores de l'àmbit de l'alimentació, formant-les perquè duguin a terme les seves activitats seguint unes correctes pràctiques d’higiene i fomentant hàbits i actituds correctes durant la feina.

Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del Reglament de la CE 852/2004, les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació dels manipuladors en qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. El titular haurà d’elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària.

Els cursos de formació per a persones manipuladores d’aliments estan adreçats a persones que treballin, o vulguin treballar, en establiments minoristes d’alimentació i s’expliquen els continguts següents:

  • Coneixements generals de les malalties de transmissió alimentàries.

  • Conductes i hàbits higiènics dels manipuladors d’aliments

  • Bones pràctiques de manipulació dels aliments

  • Condicions de les instal·lacions i els equips

  • Plans d’autocontrol basats en l’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics

  • Coneixements sobre la normativa vigent

El curs de manipuladors té una durada de 6 hores lectives que, normalment, es reparteixen en dues sessions de 3 hores. El preu del curs està establert per l'ordenança fiscal vigent. Al final de la formació es realitza un qüestionari d’avaluació i totes aquelles persones que el responguin satisfactòriament reben un certificat de formació.

Per inscriure's al curs cal:

En primer lloc, fer una preinscripció en el Servei de Salut Pública, a través del telèfon 938426668, per correu electrònic a l’adreça salutpublicaiconsum@granollers.cat o bé presencialment al C/ Portalet, 4 3a planta. La periodicitat dels cursos es fixa en funció de la demanda.

Quan està fixada la data del curs, es fa un avís a les persones preinscrites perquè formalitzin la inscripció a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (C/ Sant Josep, 7) fent efectiu el pagament del curs.

 

Assessorament en matèria de seguretat alimentària

Es realitza un servei d’atenció personalitzada sobre temes relacionats en la seguretat alimentaria. Aquest servei s’ofereix a totes aquelles persones que disposin d’un establiment alimentari en el municipi de Granollers o que estiguin interessades en obrir-ne algun i necessitin informació. També s’ofereix assessorament a les entitats del municipi per a la organització d’actes públics en els que s’ofereixi menjar per tal de es minimitzin els riscos associats.

Per tal d’accedir al servei d’atenció personalitzada és necessari demanar cita prèvia en el Servei de Salut Pública a través del telèfon 938426668, per correu electrònic a l’adreça salutpublicaiconsum@granollers.cat o bé presencialment al C/ Portalet,4 3a planta.