S'obre el període d'inscripcions als centres públics i concertats

Entre el 2 i el 16 de febrer s'obre el període de preinscripcions als centres públics i concertats de primària i de secundària obligatòria.

29 de Gener 2010

La matriculació de nous alumnes de primària i secundària obligatòria per al curs escolar 2010-2011, s'inicia aquest mes de febrer, amb les preinscripcions. Els infants que durant l’any 2010 compleixen els 3 anys es poden matricular, abans, però, cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Procés

Per fer el tràmit de la preinscripció cal:

• conèixer el  calendari i els criteris de prioritat (i el barem de punts) amb què s’ordenen les sol·licituds
• triar el centre
• reunir la documentació que caldrà presentar amb el formulari
• fer la preinscripció
• consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes baremades i quan es tornen a publicar, després del període per presentar reclamacions
• consultar el centre assignat i fer la matrícula

 Criteris de prioritat i barem
 Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places, s’apliquen els criteris de prioritat. Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d’admissió i poder ordenar-les.
 Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat  que s'obté per sorteig.
 Els criteris de prioritat i els punts de cadascun són els següents: 
• Quan l’alumne o l'alumna té germanes o germans escolaritzats al centre o pares, mares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar. La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan la germana o el germà està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d’adscripció.
• Quan el domicili familiar és a l’àrea de proximitat del centre
• Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora, guardador o guardadora de fet, es pren en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball, i aquesta és dins l’àrea de proximitat del centre
• Quan el domicili familiar és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no a la seva àrea de proximitat
• Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció
• Quan l’alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%
• Pel fet de formar part d'una família nombrosa 
• Pel fet que l’alumne o l’alumna tingui una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic

 Calendari

      •    Període de presentació de sol·licituds: del 2 al 16 de febrer de 2010
•   Si la sol·licitud s'envia per Internet, el termini es tanca a les 24 h del 15 de febrer de 2010.
•   Publicació de les llistes baremades de sol·licituds: 24 de febrer de 2010
•   Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 25 de febrer de 2010
• Termini per presentar reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds: 25 i 26 de febrer i 1 de març de 2010
• Publicació de les llistes baremades definitives: 4 de març de 2010
• Publicació de l’oferta final: 24 de març de 2010
• Publicació de les llistes d’alumnat admès: 9 d’abril de 2010
• Període de matrícula: del 7 a l’11 de juny de 2010

 Per a més informació, els pares poden adreçar-se als mateixos centres educatius o l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)  (c. Santa Elisabeth, 16. Tel. 93 842 68 48.