Resum del Ple de 28 de juliol de 2009

Amb 10 punts a l'ordre del dia.

30 de Juliol 2009

1).- Aprovació de les actes de Ple de la sessió ordinària del dia 30 de juny de 2009 i de la sessió extraordinària del 7 de juliol de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 21 a 25, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny de 2009, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Proposta relativa a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball amb efectes 1 d'agost de 2009 (1 plaça de suport al grup municipal d'ERC).

El ple aprova la creació d'una plaça i lloc de treball de personal eventual de suport al grup municipal d'ERC.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

5).- Dictamen relatiu a prorrogar el contracte subscrit amb CEMUSA-CORPORACIÓN EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO SA  per a la instal·lació i manteniment de les marquesines i altres mobiliari urbà.

El ple aprova prorrogar el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment de les marquesines i altres mobiliari urbà, amb l'empresa  Corporación Española de Mobiliario Urbano SA (CEMUSA), pel termini del 21 de setembre de 2009 i fins al 20 de setembre de 2010.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

6).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible a Granollers, 2009-2020 (PAES).

El ple aprova el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), 2009-2020, que té la finalitat global de reduir les emissions de CO2 un mínim del 20% respecte les emissions de 2005 i conté:
- Un inventari de les emissions i consums del municipi i la seva evolució històrica.
- La quantificació dels objectius a assolir a Granollers en tones de CO2eq.
- Els projectes i mesures concretes a impulsar per aconseguir els objectius establerts per la Unió Europea per al 2020, anant més enllà de la reducció del 20% d’aquestes emissions al municipi de les activitats i sectors on l'ens local té competència
- Un Pla de Seguiment que permetrà valorar l'execució de les mesures i avaluació del seu impacte positiu en el municipi.

Aprovat per unanimitat

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

7).- Dictamen relatiu a aprovació definitiva dels estatuts i del canvi de sistema de gestió de Granollers Audiovisual SL.

El ple aprova definitivament el canvi de la forma de gestió directa mitjançant organisme autònom (Institut Municipal de la Comunicació-IMC) per la de gestió directa mitjançant societat mercantil amb capital social íntegrament públic (Granollers Audiovisual, SL), per gestionar els serveis municipals en matèria de comunicació audiovisual i dels equipaments municipals que li siguin adscrits.
La constitució de la societat denominada "Granollers Audiovisual, SL" té la naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada, per a la gestió directa dels serveis i de les activitats econòmiques i socials relacionades amb els mateixos en matèria de comunicació audiovisual, i dels equipaments municipals que li siguin adscrits.
Aprovat per unanimitat

JUNTA DE PORTAVEUS

8).- Proposta relativa a aprovar el nomenament de cinc persones expertes en Territori, Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Mobilitat com a membres del Consell Assessor Urbanístic de Granollers.

El ple aprova el nomenament dels senyors Jordi Pardo, Vicens Viaplana, Emili Sánchez i Carrera, Ramon Anton Brossa i Daniel Peralta Nebot, com a persones expertes en Territori, Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Mobilitat en qualitat de vocals titulars del Consell Assessor Urbanístic de Granollers.

Aprovat per unanimitat
9).- Moció relativa a MOCIONS.

Moció presentada per Iniciativa per Catalunya Verds amb el suport del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres”. Una proposta de llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals compartesquen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües.

La moció rep el suport de: PSC, CIU i ERC. Vots en contra del PP.

10.-Proposta relativa a prendre coneixement de la renúncia del senyor Juan Angel Valero Valls al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Granollers

Juan Angel Valero Valls ha presentat davant la Secretaria General de l'Ajuntament en data 24 de juliol de 2009 un escrit mitjançant expressa la seva renúncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Granollers amb efectes del dia 28 de juliol de 2009, data de celebració del plenari.


     TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS