Resum del Ple de 26 de maig de 2009

Amb 11 punts a l'ordre del dia.

01 de Juny 2009

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de 28 d'abril de 2009.
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 13 a 16, corresponents als dies 6, 14, 20 i 27 d'abril de 2009, respectivament, pel repartiment que, de les actes d'aquestes sessions, s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.11, taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals.

El Ple aprova la modificació de l'Ordenança fiscal 2.11, taxa  per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals que amb la remodelació urbanística del centre històric de la ciutat es veuen afectades. En concret la reordenació del moviment de vehicles que circulen per tota la zona de la plaça de la Corona té la seva incidència en el sentits de circulació en determinats carrers i també en la redistribució de les corresponents places d'aparcament. Seguint el model posat en pràctica en el carrer de Joan Prim, es pretén limitar la circulació de vehicles en el carrer d'Alfons IV, anul·lant un dels sentits de circulació i dotant de places d'aparcament en superfície, que serien en línia, i en els dos costats del carrer, tant per als usos de càrrega i descàrrega de mercaderies com la de places regulades de rotació per turismes (zona blava), així com de motos i,  si cal, de bicicletes.

Per altra banda, es disposa d'unes places d'aparcament en el carrer de la travessia Tarafa, que uneix el carrer de Joan Prim -amb aparcament en zona blava- i en el carrer de Tarafa-sense aparcament-, que han quedat com una illeta no regulada en mig d'uns carrers regulats i que ara s’unifiquen els usos d'aparcament de rotació de tota la zona.

Vots a favor: PSC, ERC. En Contra: CiU i PP

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 5/2009 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

El Ple aprova la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 145.171,77 €.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 15/2009 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

El Ple aprova la modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdits extraordinaris per un import de 140.439,76 €.

Els punts 5 i 6 es voten conjuntament: vots a favor: PSC. En Contra: PP. Abstenció: CiU i ERC 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS,
 MOBILITAT I SEGURETAT

7).- Dictamen relatiu a adjudicar definitivament el contracte de serveis pel manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

El Ple aprova adjudicar definitivament  a l'empresa IMESAPI, S.A. el contracte de serveis plurianual  per a contractar el manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, per un import total màxim de 4.534.365,04 € pel període executiu des de l'1 de juliol de 2009 fins al 30 de juny de 2012 amb possibilitat de 2 anys més de pròrroga de mutu acord.

Vots a favor: PSC. En Contra: CiU. Abstenció: PP i ERC

8).- Dictamen relatiu a la modificació de tarifes de subministrament d'aigua a cobrar per l'empresa concessionària del servei d'abastament d'aigua potable, SOREA SA.

El Ple aprova l'increment de tarifes del cost del subministrament d'aigua potable a la ciutat, per aplicar a partir de la data d'aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya.

El Servei de distribució d'aigua potable de Granollers és prestat per l'empresa SOREA que demana la modificació de les tarifes vigents basant-se en l’augment del preu de compra d’aigua a Aigües Ter Llobregat i l’elevat import de les inversions realitzades per millorar la xarxa d’abastament. Aquests factors impliquen un increment entre 1 i 3 € al trimestre a la factura de l’aigua pel 90% dels usuaris domèstics.

Les inversions en infraestructures fetes com depuradores i arranjament de la xarxa han provocat l’augment de la factura, tot i la devallada del 6% del consum d’aigua per part dels usuaris que fan un ús cívic i responsable de l’aigua.

Vots a favor: PSC, ERC. En Contra: CiU i PP

9).- Dictamen relatiu a aprovar la revisió de preus corresponents a les escomeses, comptadors i treballs complementaris del servei de subministrament d'aigua potable a la ciutat per a 2009.

El Ple aprova l’increment del 5% a aplicar als treballs d’execució d’escomeses, instal·lació de comptadors i by-pass, així com altres treballs complementaris que realitza l’empresa  SOREA.

Vots a favor: PSC, ERC. En Contra: PP. Abstenció: CiU

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la liquidació definitiva del servei de transport urbà de viatgers amb l’empresa AGSL corresponent a l'exercici 2008.

El Ple aprovar la liquidació definitiva corresponent a l'any 2008 amb l'empresa    Autobusos de Granollers SL la diferència entre l’import del dèficit: 951.003,00 € i l'import de les certificacions lliurades: 986.512,00 €, és a dir: 35.509,00 €, a favor de l'Ajuntament de Granollers, i compensar-lo amb les certificacions  de l'exercici 2009.

Vots a favor: PSC, CiU, ERC. Abstenció: PP

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

11).- Proposta relativa a aprovar definitivament el Pla de millora urbana del sector 28C del terme municipal de Granollers.

El Ple aprova definitivament el Text Refós del Pla de Millora Urbana del sector 28C del terme municipal de Granollers, redactat per la directora de l'Oficina de Gestió del POUM i promogut per l'Ajuntament de Granollers, un cop emès l'informe favorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 2 d'abril de 2009, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen.

Vots a favor: PSC, PP, ERC. Abstenció: CiU