PSC, ERC i PP aproven una proposta conjunta sobre la situació dels serveis de salut a Granollers

El Ple extraordinari celebrat dilluns 15 de juny sobre la situació dels serveis de salut a la ciutat de Granollers ha acordat, amb els vots a favor de PSC (14), PP (3), ERC (2) i l'abstenció de CiU (6) la proposta següent:

17 de Juny 2009

PRIMER. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a desplegar, en el termini i els continguts acordats, totes les actuacions incloses en el Pacte per a la millora de la xarxa sanitària de Granollers, signat pel propi Departament i l’Ajuntament de Granollers. Prioritzant l’actuació en aquells equipaments i inversions sanitàries que encara no estan en funcionament o hi ha un endarreriment en la seva construcció, com és el nou hospital complementari projectat en l’espai on hi ha l’antiga Policlínica que és del tot imprescindible per a la ciutat i la comarca.

SEGON. Ateses les especials circumstàncies de desinversió en serveis de salut patides en els darrers 15 anys, juntament amb el procés d’envelliment progressiu de la població, i les noves demandes assistencials dels ciutadans, que provoca un increment significatiu en la pressió experimentada per tots els dispositius de serveis sanitaris, i concretament de l’Hospital General de Granollers, reclamar el puntual compliment dels compromisos adquirits pel que fa a la despesa pressupostària compromesa amb el territori i expressada en les accions incloses en el Pla Sanitari del Vallès Oriental, tant pel que fa a la construcció i millora dels equipaments sanitaris, com a l’increment de la despesa sanitària (recursos humans, equipament tecnològic ..)per situar-nos a la mitjana catalana.
La Conselleria de Salut hauria d’ampliar els dispositius d’urgències dels CAPS de l’àrea de Granollers per a reduir el nombre de persones que acudeixen a urgències a l’Hospital General de Granollers.
La Conselleria de Salut ha d’acabar la reforma iniciada de l’atenció primària, adaptant-la a les necessitats de la ciutat. Cal avançar en la programació de les obres del 5è CAP de Granollers.

TERCER. Destinar els recursos necessaris per a continuar reduint les llistes d’espera per a intervencions quirúrgiques que es realitzen l’Hospital General de Granollers.

QUART. Impulsar la signatura del Conveni de constitució del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental sector central. L’Ajuntament ha de cercar la implicació dels tots els actors que poden col·laborar en fer efectiu un model integral. Cal promocionar la seva participació en els Governs Territorials de Salut i fent-los partícips dels pactes de salut que afectin a Granollers,  a través del Consell de Salut.

L’Ajuntament ha de planificar el desenvolupament de forma consensuada del model de coordinació entre els diferents àmbits  sanitaris, potenciant un model organitzatiu integral que, preservant l’autonomia de cadascuna de les parts, permeti una gestió que asseguri la continuïtat assistencial i el compartir recursos.

CINQUÈ. Expressar de forma renovada al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el compromís i la voluntat de co-responsabilitat de l’Ajuntament de Granollers amb la presa de decisions relatives a la planificació i provisió de serveis de salut a la ciutadania.

SISÈ. Acordar que en el sí de la Comissió informativa de Benestar Social de l’Ajuntament de Granollers, la regidora de salut, presentarà amb caràcter semestral un informe de la situació sanitària a la ciutat, per tal de fer un seguiment del compliment de totes i cadascuna de les actuacions contemplades al Pacte per a la millora de qualitat de la xarxa sanitària de Granollers.

SETÈ. Reafirmar el compromís de suport institucional a la Fundació Hospital-Asil de Granollers que permeti a aquesta Institució la correcta execució de les tasques que hi té assignades en matèria de salut.