El proper dimarts, Ple ordinari del mes de setembre

El proper dimarts 29 de setembre, a les 19.30 h, tindrà lloc a la sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers el ple ordinari del mes de setembre que té 17 punts a l'ordre del dia.

24 de Setembre 2009

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de juliol de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 26 a 30, corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de juliol, i 31 d'agost, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a la presa de possessió de la regidora Sra. Juana Santano Ruano

5).- Donar compte de la resolució d'alcaldia núm. 1059 de 29 de juliol de 2009 referent a modificar la resolució 903/2007, de delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde en regidors de la corporació per renúncia del regidor Juan Angel Valero Valls

6).- Dictamen relatiu a modificar l'organigrama polític i funcional en el sentit de crear la regidoria d'infància dins l'Àrea de Benestar Social.

7).- Dictamen relatiu a a la reasignació de dedicacions parcials/totals dels regidors/es

8).- Dictamen relatiu a la substitució de membres de les Comissions Informatives de caràcter permanent i en d'altres òrgans i organismes.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

9).- Exp. 111/09 Dictamen relatiu a aprovar inicialment el  reglament de funcionament del registre  municipal de contractistes de l'Ajuntament de Granollers i els seus Organismes Autònoms, empreses municipals o aquelles altres empreses de capital mixt adherides.

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms,  corresponent a l'exercici de 2008

11).- Dictamen relatiu a la contractació de préstec 2/2009 i acceptació de la subvenció dels interessos del mateix dins del Programa de Crèdit Local

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

12).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla  d'actuació municipal específic  per a accidents en el transport de mercaderies perilloses

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

13).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia núm. 1152/2009 relativa a comparèixer en el tràmit de consulta pública per determinar l'amplitud i nivell d'abast que ha de tenir l'Estudi d'impacte ambiental del projecte de nova carretera C-35, entre la variant de Cardedeu i la connexió amb la C-17 a Parets del Vallès establert per la Generalitat de Catalunya, i formular-ne suggeriments i observacions

14).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia de data 18 de setembre de 2009  relativa a comparèixer en el tràmit d'audiència del projecte de Pla territorial metropolità de Barcelona establert per la Generalitat de Catalunya  i formular-ne al·legacions

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

15).- Dictamen relatiu a la ratificació dels acords de la Junta General del Consorci Hospitalari de Catalunya relatius a la modificació dels seus estatuts

JUNTA DE PORTAVEUS

16).- Proposta relativa a prendre coneixement de la renúncia del senyor Òscar Riu Garcia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Granollers.

17).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS