Dimarts vinent, Ple municipal ordinari del mes de desembre

Amb 13 punts a l'ordre del dia

22 de Desembre 2008

El proper dimarts 23 de desembre, a les 19.30 h, a la sala de Plens de l'Ajuntament  tindrà lloc el Ple ordinari del mes de desembre, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de les actes de les sessions de 28 d'octubre i 25 de novembre de 2008
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 39 a 42 , corresponents als dies 3,10,17 i 24 de novembre ,respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28n de novembre.
3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Proposta relativa a incoar expedient per desafectar el terreny propietat de l'Ajuntament, situat a la zona sud, al carrer camp de les Moreres, destinat a equipament escolar i cedir-lo a la Conselleria d'Educació

5).- Exp. JX42 Dictamen relatiu a aprovació incial dels nous estatuts del Consell Econòmic i Social de Granollers

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

6).- Exp. 2008/0020 Dictamen relatiu a aprovar la contractació i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  a l'expedient de contracte de serveis per a contractar el manteniment dels elements constructius i de les instal·lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, mitjançant procediment obert subjecte a harmonització i declarar-ne la seva plurianualitat.

7).- Dictamen relatiu a donar el nom de M.Lluïsa Algarra Coma, al carrer on s'ubica la nova seu dels jutjats

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la  Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, per a la creació del sistema d'habitatges dotacionals públics i la seva concreció en un equipament del Sector "Z1" Pla de Baix

9).- Proposta relativa a aprovar el Projecte d'adjudicació del sobrant de vial públic en la zona del carrer Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers

10).- Dictamen relatiu a aprovar la declaració de bé cultural d'interès local els següents elements interiors del recinte de l'antiga Fàbrica Roca Umbert: la xemeneia i el conjunt de central tèrmica i torre de refrigeració

11).- Dictamen relatiu a Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local per la qual s'aprova la sol·licitud de recursos del Fons Estatal d'Inversió Local d'acord amb allò que estableix RD Llei 9/2008 de 29 de novembre.

12).- Dictamen relatiu a autoritzar a Granollers Promocions S.A. la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per l'execució d'obres

JUNTA DE PORTAVEUS

13).- MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 19 de desembre de 2008
L'ALCALDE