Dimarts, primer Ple municipal de l'any

Amb 7 punts a l'ordre del dia. El proper 26 de gener, a partir de les 19.30 h i a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, el primer de 2010.

21 de Gener 2010

Ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 22 de desembre de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 44 a 47, corresponents als dies 7, 14, 21 i 28 de desembre de 2009, respectivament, pel repartiment que, de les actes d'aquestes sessions, s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ,
RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Moció relativa a donar compte de l'informe de gestió de l'Oficina de Defensa del Ciutadà de l'any 2009.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

5).- Dictamen relatiu a aprovar un conveni de col·laboració subscrit entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Granollers per l'execució i conservació de diverses obres urbanes en la xarxa viària del municipi de Granollers.
 
6).- Dictamen relatiu a aprovar la formalització del Patrimoni Municipal del Sòl mitjançant entitat urbanística especial, Granollers Promocions, SA.


JUNTA DE PORTAVEUS

7).- Mocions

 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS