Dimarts, Ple ordinari de l'Ajuntament de Granollers

Aquest dimarts 30 d'octubre a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes

26 de Octubre 2012

ORDRE DEL DIA

1).-  Aprovació de les actes dels Plens de les sessions del dies 18 i 25 de setembre de 2012

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 32 a 35, corresponents als dies 4, 12, 18 i 25 de setembre de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals, per a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012, que s'han de celebrar el proper dia 25 de novembre de 2012

5).- Dictamen relatiu a cessament i nou nomenament del personal eventual  administratiu adscrit al grup municipal del Partit Popular

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 26/2012 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits

7).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de les Ordenances fiscals i de les normes reguladores de preus públics, per a l'exercici 2013

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni de col·laboració amb el Síndic de Greuges de Catalunya

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia de data 18 d'octubre de 2012 relativa a comparèixer en el tràmit d'informació institucional del Pla Director d'infraestructures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel període 2011-2020 (PDI) establert per l'Autoritat del Transport Metropolità, i formular-ne suggeriments

10).- Dictamen relatiu a aprovar la creació de l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30 de la qual formen part els Ajuntaments dels termes municipals que es troben a l'àrea d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i La Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS