Dimarts, ple ordinari del mes de juny

El proper dimarts 30 de juny a les 19:30 tindrà lloc a la sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers el ple ordinari del mes de juny que té 12 punts a l'ordre del dia.

26 de Juny 2009

 ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 17 a 20, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 de maig, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a aprovar les dues festes locals per l'any 2010.

5).- Dictamen relatiu a a designar nou Portaveu Suplent del Grup Municipal Popular en substitució de l'actual.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança Fiscal 2.18, taxa per ensenyament especial a establiments municipals i serveis escolars.

7).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment els Plecs de clàsules administratives generals aplicables als contractes d'obres i instal.lacions i als de concessió d'obra pública; als contractes de serveis i de subministrament, a altres contractes administratius i als privats de l'Ajuntament de Granollers i dels seus Organismes Autònoms.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

8).- Dictamen relatiu a aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

9).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del sector 134 (c/ Monturiol-FFCC Barcelona-Puigcerdà) del terme municipal de Granollers.

10).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament la memòria justificativa del projecte d'implantació en règim de gestió directa del servei públic local d'aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l'espai públic de la plaça del complex Roca Umbert de Granollers.

11).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament la constitució i  cessió d'un dret de superfície sobre un terreny municipal situat al sector W, al costat de l'Hospital de Granollers, i corregir l'error material.

JUNTA DE PORTAVEUS
12).- Dictamen relatiu a MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 26 de juny de 2009
L'ALCALDE