Dimarts, Ple municipal ordinari

Amb 13 punts a l'ordre del dia

22 d'Abril 2010

El proper 27 d'abril, a partir de les 19.30 h i a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes.
Tot seguit, l'ordre del dia de la sessió, de caràcter ordinari:

 

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 30 de març de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 8 a 12, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de març de 2010, respectivament, pel repartiment que, de les actes d'aquestes sessions, s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ,
 RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a canvi de representants municipals als consells escolars de l'Escola Anna Mogas i de l'Escola Bressol El Teler.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del Pla municipal de participació ciutadana.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Pla director participatiu de la societat del coneixement de Granollers, Canovelles, les Franqueses i la Roca del Vallès.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 9/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits.

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 11/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 12/2010 de modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

10).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions, als de concessió d'obra pública, als de serveis i de subministrament i a altres contractes administratius i privats de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms.

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l'àmbit territorial de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

12).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de la Roca del Vallès per facilitar l'accés al Centre d'Educació Especial Montserrat Montero.

JUNTA DE PORTAVEUS
13).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 22 d'abril de 2010
L'ALCALDE