Dimarts, Ple municipal ordinari

Amb 15 punts a l'ordre del dia

26 de Març 2010

El proper 30 de març, a partir de les 19.30 h i a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes.
Tot seguit, l'ordre del dia de la sessió, de caràcter ordinari:

 

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2010.
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números de 4 a 7, corresponents als dies 1, 8, 15 i 22 de febrer de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA
 I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

4).- Dictamen relatiu a  l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'habitants de Granollers amb referència a l'1 de gener de 2010.

5).- Dictamen relatiu a la contractació de préstec 2/2010 i acceptació de la subvenció dels interessos del mateix dins del Programa de Crèdit Local.

6).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'Alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms, corresponent a l'exercici de 2009.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla econòmic i financer per al període 2011-2013.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS,
MOBILITAT I SEGURETAT

8).- Dictamen relatiu a revisió de preus i modificació del contracte de gestió de serveis públics subscrit per Urbaser, SA, per a la recollida de residus sòlids urbans, fracció orgànica i neteja viària de Granollers, per a l'exercici de 2010.

9).- Dictamen relatiu a aprovar el repartiment de la compensació econòmica al concessionari AGSL del servei de transport urbà de 2010 entre les poblacions que en gaudeixen: Canovelles, la Roca del Vallès, les Franqueses del Vallès i Granollers.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

10).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la proposta de modificació de la trama urbana consolidada de Granollers, que incorpora el sector residencial "X" El Lledoner.

11).- Proposta relativa a sotmetre a informació pública l'establiment del servei públic municipal d'habitatge dotacional per a gent gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge dotacional situat al pla de Baix, que limita al sud amb el carrer de Caterina Albert de Granollers.

12).- Dictamen relatiu a aprovar el Projecte d'adjudicació de sobrant de via pública als carrers de Josep Torras i Bages i del Sol de Granollers.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

13).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Acció Social i Ciutadania i l'Ajuntament de Granollers per a la construcció d'una residència i centre de dia per a persones grans amb dependència.


COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

14).- Dictamen relatiu a la resolució de les al·legacions formulades als estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra i, conseqüentment , aprovació definitiva de la seva creació i dels seus estatuts.


JUNTA DE PORTAVEUS

15).- Dictamen relatiu a mocions.


TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Granollers, 25 de març de 2010
L'ALCALDE