Dimarts, Ple municipal

Aquesta sessió plenària té 12 punts a l'ordre del dia

26 de Novembre 2010

El proper dimarts 30 de novembre, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 26 d'octubre de 2010 i de la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 34 a 37, corresponents als dies 4, 11, 18 i 25 d'octubre de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a Medalles de la ciutat 2010.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 35/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la revisió del Manual d'Actuació per a Nevades i Glaçades.

7).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació Vianants i Vehicles.

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga forçosa de la concessió de la instal·lació i explotació d'expenedors de tiquets per a la regulació d'aparcaments  sota control horari a la vía pública, amb vigència fins el 30 de juny de 2011 amb l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

9).- Dictamen relatiu a adjudicar a la mercantil CLAR CARTON, SA la parcel·la sobrera P5 del Projecte d'Adjudicació del sobrant de via pública en la zona del carrer Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost), d'aquesta ciutat.

10).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament la memòria justificativa i demés documents per la implantació d'una activitat econòmica de la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià, número 239, mitjançant el sistema de concessió administrativa de lliure concurrència.

11).- Dictamen relatiu a aprovar  els plecs de clàusules económico-administratives que regiran l'adjudicació de l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una estació de servei en uns terrenys de titularitat pública situats a l'Avinguda Sant Julià, 239 de Granollers, mitjançant el sistema de concessió administrativa

12).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica i l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granollers.

JUNTA DE PORTAVEUS

13).- Dictamen relatiu a MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS