Dimarts 29, ple municipal ordinari del mes de juliol

Amb 10 punts a l'ordre del dia.

28 de Juliol 2008

El proper dimarts 29 de juliol, a les 19.30 h, a la sala de Plens de l'Ajuntament  tindrà lloc el ple ordinari del mes de juliol, amb el següent ordre del dia:
 
ORDRE DEL DIA

1).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 26,27,28 i 29 , corresponents als dies 7.7.2008, 14.7.2008 i 21.7.2008 i 28.7.2008, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28n de novembre.
2).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA


3).- Proposta relativa a l'aprovació del conveni col.lectiu que ha de regir al personal laboral de l'Escola del Treball per als exercicis 2008/2009.
4).- Proposta relativa a modificació de la plantilla de personal amb efectes 1 d'agost de 2008. (Creació plaça tècnic mig en ensenyament primari al CEIP Salvador Llobet).
5).- Proposta relativa a creació de l'oficina central de contractació i compres que comporta la modificació de la relació de llocs de treball amb efectes 1 d'agost de 2008.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

6).- Dictamen relatiu a ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2008, pel qual es prorrogava el contracte de manteniment de l'enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques de les dependències municipals

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL

 

7).- Dictamen relatiu a ratificar la resolució d'alcaldia referent a comparèixer en el tràmit d'informació pública de l'Avantprojecte del Pla territorial de Barcelona establert per la Comissió d'Ordenació Territorial metropolitana de Barcelona
8).- Dictamen relatiu a donar compte de la resolució d'alcaldia de data 17 de juliol de 2008  en el que s'aprova la signatura del "Manifiesto de Ciudades por el Clima".
9).- Dictamen relatiu a aprovar l'adhesió al Pacte d'Alcaldes per aconseguir els objectius comunitaris de reducció d'emissions de Gasos efecte hivernacle

 

JUNTA DE PORTAVEUS

10).- Dictamen relatiu a Moció contra l'Eurodirectiva del temps de treball

 

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS