Dimarts 25 de novembre, Ple ordinari

L'aprovació del pressupost municipal és el punt més destacat.

21 de Novembre 2008

 El proper dimarts 25 de novembre, a les 19.30 h, a la sala de Plens de l'Ajuntament  tindrà lloc el Ple ordinari d'aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de la sessió de
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 35 a 38, corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 d'octubre de 2008, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

JUNTA DE PORTAVEUS

4).- Dictamen relatiu a les Medalles de la Ciutat 2008.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5).- Dictamen relatiu a canvi de representants municipals als Consells de Centres Escolars: Escola Bressol Municipal Tortuga, CEIP Pereanton.
6).- Dictamen relatiu a designar nous representants del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a  la Taula d'Acollida i al Consell de Cooperació i Solidaritat en substitució dels actuals.
7).- Dictamen relatiu a aprovar el conveni de col·laboració amb els sindicats Unió General de Treballadors i Comissions Obreres anomenat ACORD LOCAL ESTRATÈGIC PER A L'OCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL A GRANOLLERS.
8).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 18/2008 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits.
9).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC EMT 4/2008 de modificació del Pressupost del Patronat Escola Municipal del Treball per suplement de crèdits.
10).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC MUS 3/2008 de modificació del Pressupost del Patronat Museu de Granollers per suplement de crèdits.
11).- Dictamen relatiu a l'aprovació del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici de 2009.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

12).- Dictamen relatiu a  l'aprovació de la pròrroga de la concessió de la instal·lació i explotació d'expenedors de tiquets per a la regulació d'aparcaments sota el control horari a la via pública - Estacionamientos y Servicios SA.
13).- Dictamen relatiu a  aprovar les tarifes del servei de  taxi de la ciutat, per a l'any 2009.
14).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.
15).- Dictamen relatiu a l'establiment del servei municipal de préstec de bicicletes de lloguer -AMBICIA'T.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL
16).- Proposta relativa a ratificar la Resolució del Regidor Delegat d'Urbanisme núm 2053/08, de 23 d'octubre, pel qual s'acorda emetre informe en relació a l'Estudi Informatiu del Projecte "Cercanias de Barcelona. Línea R-3. Tramo Montcada-Vic. Duplicación de Vía."

JUNTA DE PORTAVEUS

17).- MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS