Demà dimarts, Ple municipal ordinari del mes de d'abril

Amb 9 punts a l'ordre del dia

27 d'Abril 2009

Demà dimarts 28 d'abril, a les 19.30 h, tindrà lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers el ple ordinari corresponent al mes d'abril, amb l'ordre del dia següent:

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària de 31 de març de 2009.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 8 a 12, corresponents als dies 2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2009, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització del Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a delegar a la Junta de Govern Local la realització del sorteig de la designació dels membres de les meses electorals de les Eleccions al Parlament Europeu que s'han de celebrar el proper dia 7 de juny de 2009

5).- Dictamen relatiu a designar nous representants del Grup Municipal de Convergència i Unió en diferents òrgans de govern d'organimes autònoms, assessors, participatius i sectorials del Cartipàs Municipal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

6).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms, corresponent a l'exercici de 2008.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

7).- Dictamen relatiu a adjudicar provisionalment el contracte  de serveis pel manteniment dels elements constructius i de les instal.lacions dels edificis i dependències municipals i el manteniment de les instal.lacions d'enllumenat públic,  mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada i tramitació ordinària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

8).- Dictamen relatiu a aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2009 - 2012

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- Dictamen relatiu a MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS