7 de cada 10 ciutadans de Granollers disposen de connexió a internet a casa

Granollers despunta com una de les ciutats catalanes amb bona acceptació, per part de la ciutadania, de les noves tecnologies. Algunes de les dades significatives versen sobre la connexió a la xarxa: el 43% de les persones que tenen internet a Granollers

15 de Juliol 2008

Un estudi sobre la situació de les noves tecnologies a Granollers mostra una tendència positiva de l'acolliment i de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutat. Aquesta és una de les conclusions que es desprèn d'una enquesta que dóna a conèixer dades significatives sobre el consum d'internet, l'ús d'ordinador i els tipus de connexió a la xarxa.

L'estudi forma part d'una de les primeres actuacions per a l’actualització del Pla director de la Societat del Coneixement de Granollers, la Roca del Vallès, Canovelles i les Franqueses del Vallès (PDSC). Un Pla que es va fer l'any 2002 per definir les línies estratègiques d'actuació en l'àmbit de les noves tecnologies a Granollers i la seva conurbació, i que a partir d'ara s'actualitza i es desenvolupa com  un instrument d'anàlisi i planificació per a prendre decisions estratègiques a la ciutat i als municipis de l'entorn. Aquest mes d'abril s’ha fet una enquesta telefònica sobre l'hàbit de consum i coneixement de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a la ciutadania de Granollers.

Conclusions de l'estudi

Sobre la disposició i ús de l’ordinador:

- 8 de cada 10 ciutadans de Granollers disposa d’ordinador a la seva llar. Aquells que no disposen d’ordinador en general no tenen intenció de comprar un ordinador per la seva llar. L’edat és un factor important a l’hora de la disposició, hi ha major disposició a menor edat.

- Pràcticament 4 de cada 10 ordinadors a Granollers són portàtils. En major mesura en edats més joves.

- Fins el moment hi ha una baixa disposició de ordinadors de butxaca  (PDA, Palmtop, Pocket PC) en relació a altres equipaments electrònics.  Pràcticament 8 de cada 10 ciutadans de Granollers disposa de camera de fotos digital i 6 de cada 10 disposa de reproductor MP3 o MP4.

- El 82,3% dels ciutadans han utilitzat l’ordinador algun cop. El 78.5% del total de la població ha utilitzat l’ordinador en els darrers 3 mesos. El 69.8% dels ciutadans l’utilitza un o més cops per setmana.

- L’ús principal de l’ordinador es dóna dins la llar (90.9%) i a la feina (51.4%), només el 14.2% l’utilitza des de un punt públic. El 60,7% de la població de Granollers utilitza l’ordinador diàriament.

Sobre la disposició i ús d’internet:

-     Pràcticament 8 de cada 10 ciutadans de Granollers disposen de connexió a Internet a la llar. 7 de cada 10 llars tenen connexió amb ADSL (43.2% amb Wi-fi i el 27.7% sense Wi-fi).

- El 78.0% de la població s’ha connectat alguna vegada a Internet, i ho fan bàsicament des de casa (89.2%) i des de la feina (46.2%).

- El 76.2% dels ciutadans s’ha connectat en els darrers 3 mesos i el 67.8% es connecta a Internet un o més cops per setmana. El 55.8% de la població de Granollers es connecta a Internet diàriament.

- 4 de cada 10 ciutadans de Granollers afirmen haver visitat algun cop la web de l’Ajuntament.

- 4 de cada 10 ciutadans ha fet compres de productes o serveis per Internet alguna vegada. Més de la meitat han realitzat aquestes compres en els darrers 3 mesos. Les compres més usuals són viatges o allotjaments de vacances i entrades per espectacles.

Respecte la disposició i ús de telèfon mòbil:

- A major freqüència d’ús d’Internet, major interès en fer tràmits amb les administracions a través d’aquest mitjà. 6 de cada 10 ciutadans que tenen una freqüència d’ús diària d’Internet està interessat en fer tràmits.

- Baixa reticència a fer tràmits per Internet, prioritàriament es farien tràmits de caràcter informatiu.

- El 34.2% dels ciutadans de Granollers han realitzat algun tràmit a través d’Internet amb organismes públics.

Respecte la disposició i ús de la televisió:

- El 95.2% dels ciutadans afirmen conèixer que és la televisió digital terrestre.

- El 56.2% dels entrevistats tenen un receptor de televisió digital terrestre (TDT).

Respecte a la formació, el futur de les noves tecnologies i el programari lliure:

- 6 de cada 10 entrevistats ha adquirit els coneixements que disposa sobre TIC de forma autodidacta, mentre que 11.3% afirmen haver realitzat cursos formatius específics. Els dos cursos més esmentats són “Informàtica general” (63.3%) i “Ofimàtica” (38.8%). El 79.7% d’aquests cursos han estat a dins de Granollers.

- Els continguts més demandats quant a formació informàtica són “Informàtica general” (45.7%) i “Cursos d’Internet” (27.6%).

- Desconeixement elevat i generalitzat del Programari Lliure, encara que es detecta un interès en el concepte. Un 16.0% de la població coneix que és el Programari Lliure i l’utilitza un 12.2%.