Sessió ordinària del Ple del mes de desembre

El Ple es farà el proper dilluns 23 de desembre, a les 19.30 hores, amb 8 punts a l'ordre del dia

19 de Desembre 2019
+

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 26 de novembre de 2019.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 5, 12, 19, i 26 de novembre de 2019. 

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS 

4. Aprovació definitiva de les Ordenances fiscals 2020.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

5. Aprovar el text refós de la modificació puntual del POUM en l’àmbit de nova centralitat a l’entorn de la plaça de Josep Barangé, que incorpora les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.

6. Aprovar l'addenda al conveni de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Granollers de gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, exercici 2020.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ 

7. Aprovar el Protocol de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Granollers per a la futura prestació de servei social de gestió de places residencials i de centre de dia a Granollers.

 

INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS 

8. Mocions. 

 

TORN DE PRECS I PREGUNTES