Dimarts 29 de gener, Ple ordinari de l'Ajuntament de Granollers

Amb 11 punts a l'ordre del dia

25 de Gener 2019
+

El dimarts 29 de gener, a les 19.30 h, a la sala de plens de l'Ajuntament de Granollers, tindrà lloc el Ple municipal ordinari amb el següent ordre del dia:

1. Aprovar les actes del Ple extraordinari del dia 13 de novembre de 2018 i del  Ple de la sessió ordinària del 18 de desembre de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 4, 11, 18 i 27 de desembre de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple  de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4. Nomenar vocal del Consell Econòmic i Social i de la Comissió Local de Protecció Civil el Sr. Pau Llobet i Roure, representant del grup municipal ERC-AG, en substitució del Sr. Chakir El Homrani.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.

6. Donar compte al Ple de contractació de treballadors pel procediment de màxima urgència.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar la permuta de la finca 41.320 per les finques 41.316 i 41.318, per tal de garantir la titularitat pública del sòls qualificats d’equipaments a la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi- Can Català” de Granollers (exp. 1/2019/79).

8. Aprovar la permuta de dues porcions de finques entre l'Ajuntament de Granollers i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, de 178,66 mestres quadrats cada una (finques registrals 49.206 i 51.532), exp. 2/2019/79.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

9. Aprovar el Pla Estratègic d'Acció Social de la ciutat de Granollers

10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni pel servei de Transport Adaptat de 2019 entre el Consell comarcal i l'Ajuntament de Granollers

JUNTA DE PORTAVEUS

11. Mocions

TORN DE PRECS I PREGUNTES