L'Ajuntament té un elevat grau de compliment de la Llei de transparència

Anualment es donarà compte en el Ple de juliol de l'informe d’avaluació sobre aquesta legislació

31 de Juliol 2018
+

L’Ajuntament de Granollers ha anat complint amb la legislació de transparència des de la seva aprovació, tot i les fortes càrregues de treball que ha suposat el seu compliment per part dels diversos serveis municipals.

En aquest sentit el principals indicadors són:

• Creació de la web de transparència, any 2014

• La totalitat de les factures es pengen des de l’any 2015.

• La contractació administrativa segueix la publicitat del perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya.

• Les subvencions es publiquen des de l’any 2014.

• La informació relativa als alts càrrecs des del 2015. També les declaracions dels electes

• A més es van aprovar diversos acords per ordenar el règim jurídic per tal que servissin de guia per als serveis municipals.

 D'altra banda, el compliment de la legislació es pot apreciar en tres apartats:

En matèria de dret d’accés a les dades (demanda d'accés als documents per part de la ciutadania) s'han resolt 23 sol·licituds, 22 sobre llicències d'activitats de tercers i una relativa a un procediment de sol·licitud de baixa al padró d'habitants.

En matèria de publicitat activa (el govern posa a disposició de la ciutadania les dades, en portal o webs, sense esperar que les demanin), els indicadors es compleixen en més del 90 %. L'objectiu municipal és vincular aquesta publicitat activa a l'automatització dels processos, derivada de la supressió del paper en el funcionament ordinari de l'Ajuntament.

Cal recordar que en matèria de modernització, transparència i dades obertes l'Ajuntament ha rebut diversos reconeixements, entre els quals la cinquena posició dels ajuntaments estatals de més de 50.000 habitants en l’aplicació de la Llei de Transparència, segons “Sistema de Información Económica Local” (SIELOCAL).

En matèria de bon govern és on ara es vol insistir de forma especial, i, per aquest motiu, l'Ajuntament en aquest mateix Ple ha aprovat el codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals i la Guia per a l'aplicació d'aquest codi, ja aprovades per la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. A partir del mes de setembre es posaran en marxa les mesures pendents d'executar alhora que un òrgan col·legiat, format per càrrecs electes, vetllarà per al seu compliment. Anualment es donarà compte en el Ple de juliol de l'Informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència.

Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

Aquest codi té dos objectius:

• Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven.

• Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.

El codi és aplicable als alts càrrecs dels ens locals. La condició d’alts càrrecs: els membres de la corporació, en la seva condició de representants electes; els titulars d’òrgans superiors i directius, segons la definició de la normativa en matèria de règim local, dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

 Les funcions d’aquest mecanisme de control intern són:

• Resoldre dubtes referents a la interpretació i aplicació del codi

• Formular recomanacions i propostes de millora

• Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment del codi

• Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut

• Promoure la difusió i el coneixement del codi

• Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà públic a través del portal de la transparència