Granollers es dota d’un Pla amb accions destinades a joves entre 12 i 35 anys

Les 74 accions del Pla tenen una fitxa on es recullen els objectius, la descripció, el calendari i els recursos necessaris per facilitar-ne la implementació

19 de Desembre 2018
+

Què és?

El Pla Local de Joventut de Granollers és el document que recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta, doncs, d’un pla estratègic fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per oferir una resposta eficient a les necessitats de la població jove del municipi. El Pla Jove 2019-2022 abasta edats entre 12 i 35 anys, actualment gairebé el 28 % de la població de Granollers.

Quins objectius té?

Per una banda, és un document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual s’ha obtingut una visió general de les necessitats i les expectatives dels i de les joves del municipi i de les polítiques que es despleguen. Per l’altra, i gràcies a la informació recollida, ha permès plantejar i estructurar les actuacions destinades als joves impulsades, tant des del Servei de Joventut com d’altres serveis municipals, que es duran a terme al llarg dels pròxims anys.

Com s’ha fet?

La primera fase o diagnosi del Pla Jove es va fer a través d’una anàlisi sociològica, tallers de participació i l’elaboració d’una enquesta en línia adreçada a joves: «Jove, què vols?». La segona fase o fase de disseny, s’ha fet a partir de taules de participació i una jornada tècnica. En total hi han participat 800 persones, entre joves, entitats, tècnics municipals, partits polítics, sindicats...

Quin contingut té?

Està format per 5 eixos estratègics (emancipació juvenil; formació i lleure educatiu; promoció i suport de la participació juvenil; promoció sociocultural i oci alternatiu; i creació de xarxes per potenciar la comunicació amb la població jove) dels quals es deriven un total de 74 actuacions

EIX 1. Emancipació juvenil

Polítiques enfocades a l’evolució de les persones joves cap a la vida adulta.

Algunes propostes:

- Xerrades d’emancipació del Gra. Tallers i xerrades que ajudin els joves a encarar el seu futur i les expectatives personals, laborals,formatives, de salut, mobilitat...

- Comissió de transicions educatives-Consell FP (amb el Servei d’Educació). La Comissió fomenta i coordina la relació entre els diversos agents i entitats que orienten els joves o bé ofereixen formacions i cursos, per vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i les competències dels i les joves.

- Programa de joves en pràctiques (amb el Servei de Promoció Econòmica). Contractació de joves en pràctiques, durant 6 mesos a jornada completa, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil. L’objectiu és facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora.

- Promoció de models d’habitatge alternatiu (amb el Servei d’Habitatge). Promoure models d’habitatge alternatiu com el cohabitatge, en règim en cessió d’ús, la masoveria, etc., a través de grups de joves que esdevinguin impulsors dels seus projectes immobiliaris.

- Punt LGTBI+ (amb el Servei d’Igualtat). Creació d’una assessoria sobre diversitat sexual i de gènere amb dos espais d’atenció, un dels quals al Gra (vegeu la pàg. 9 d’aquest butlletí).

EIX 2. Formació i lleure educatiu

Polítiques dirigides a ampliar l’oferta de lleure, amb una clara vessant educativa.

Alguns projectes:

- Programa 360: ETC, programa de suport i formació per a famílies, Taula tècnica d’adolescències. Programa que pretén promoure més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la vida dels joves i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Inclou, entre d’altres, accions com l’Etcètera, cursos i tallers per a joves de 12 a 16 anys.

- Joves nouvinguts (amb el Servei d’Acollida). Grup d’aprenentatge per a joves d’entre 16 i 18 anys, acabats d’arribar de països estrangers amb possibilitat d’incorporar-se a ensenyaments reglats. L’objectiu és facilitar-los la integració al municipi.

- Projecte de coeducació i diversitat afectiva en espais d’educació no formal (amb el Servei d’Igualtat)

- Promoció de l’ús de la bicicleta «Bicicletitzem-nos» (amb el Servei de Mobilitat). Incorporar, facilitar i promoure l’ús quotidià de la bicicleta en centres educatius, entitats i equipaments.

- Joves productors (amb el TAG). Joves que proposen espectacles i valoren propostes en el marc de la taula de programació cultural que coordina el Teatre Auditori de Granollers.

EIX 3. Promoció i suport de la participació juvenil

Polítiques enfocades a l’apoderament juvenil a través de la participació.

Alguns projectes:

- Programa PIDCES. Espai d’atenció presencial estable a l’institut que posa a l’abast dels i les joves recursos informatius i accions que promouen experiències de participació.

- Suport a iniciatives juvenils. Nou projecte que ofereix assessorament tècnic i suport ecònomic a iniciatives emergents sense la necessitat de sol·licitar una subvenció.

- Fòrum Jove: l’Arrel. Conformat per, com a màxim, 38 nois i noies de 12 a 16 anys que cursin l’ESO a Granollers, d’entitats de lleure, centres oberts i de l’Escola Montserrat Montero. El Fòrum Jove cerca la promoció de la participació dels i les adolescents com a espai d’aprenentatge de competències i habilitats.

- El voluntariat té un punt, la joventut té un punt (amb el Servei de Participació-Punt del Voluntariat). Buscar els millors canals per tal que els joves, a partir de 18 anys, coneguin la participació i el voluntariat, quins servei municipals tenen al seu abast i quins espais virtuals existeixen per cercar voluntariats que s’adeqüin als seus interessos.

- Accions en medi obert amb joves: prospecció de grups de joves (amb Serveis Socials). Atenció als grups de joves que fan ús de carrers i places, en horari extraescolar, i detectar i possibilitar accions que donin resposta a les seves necessitats.

EIX 4. Promoció sociocultural i oci alternatiu

Polítiques en pro de l’accés a la cultura, les arts, l’oci alternatiu i la seva creació.

Alguns projectes:

- Activitats obertes (entitats i grups de joves). Accions que pretenen donar oportunitats perquè els joves assumeixin els seus projectes com a propis i que posteriorment es puguin veure a la ciutat.

- Musik N Viu (entitats). Alternativa d’oci nocturn a l’estiu, plenament consolidada, programada i gestionada conjuntament amb les entitats, que aposta per la música en directe.

- Oferta de cultura i oci als barris (Centres Cívics). Descentralització d’activitats d’oci i cultura als barris, oferint una programació estable o rotativa d’activitats, cercant la participació dels i les joves dels barris i les entitats.

- Taula d’oci nocturn (Nau B1 i entitats). Des de la NauB1, Joventut i entitats com Jovent Ignorat i/o Ausa s’expressa la necessitat d’unir esforços amb l’objectiu d’emprendre accions mes enllà del Musik N Viu o de les revetlles populars de Jovent Ignorat.

EIX 5. Treball transversal i comunicació

Creació de xarxes externes (comunicació amb la població juvenil i la creació de sinergies derivades de la comunicació) i internes (comunicació i treball transversal amb el Servei de Joventut i la resta de serveis municipals que també fan polítiques de joventut).

- Xarxa de referents Antena Jove. Coordinació de referents juvenils (professionals, agents o persones joves) que tenen incidència i coneixement sobre la població jove, per optmitzar recursos, articular la participació i detectar i cobrir necessitats.

- Comunicació del Servei de Joventut. Comunicació digital, a partir del web, newsletter i xarxes socials; cercar la implicació dels i les joves en la comunicació; actualitzacio del web del Gra i aplicació d’un Pla de comunicacio anual.

- Pla de formació a professionals de joventut. Diferents càpsules formatives dirigides a l’equip del Servei de Joventut.