Els nous ajuts a l'habitatge prioritzen els criteris per sobre de l'ordre d'entrada de les sol·licituds

Les instàncies per demanar les subvencions es podran entrar fins al 23 de novembre

26 de Setembre 2018
+
L'Ajuntament de Granollers ha obert la tercera convocatòria per obtenir ajuts per a l'habitatge i propiciar la millora dels edificis de la ciutat. S’ofereix un primer bloc d’ajudes al pagament del lloguer per a joves, persones grans i altres col·lectius, i un segon per a la millora i la rehabilitació d’edificis, que inclou ajuts a l’accessibilitat dels habitatges. 
 
Amb l'experiència de les dues convocatòries anteriors en què també es van atorgar subvencions al lloguer i a la rehabilitació, aquest any s'han introduït algunes modificacions, la més destacada de les quals és que l'atorgament de les ajudes no serà, com fins ara, per ordre de presentació de sol·licituds sinó que es prioritzaran d'acord amb criteris establerts en les bases. 
 
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
 
Per exemple, en el cas dels ajuts per al pagament del lloguer tindran més punts les persones sol·licitants menors de 35 anys i de 65 anys o més, alhora que també puntuaran diferents circumstàncies socials i/o econòmiques:
Taula lloguer
 S’obren dues línies d’ajut al lloguer. Una per contractes signats el 2018, on la subvenció s’atorga per la suma de tres conceptes:
 L’import íntegre de la primera mensualitat de lloguer fins l’import màxim de 600 euros.
 La quantitat equivalent a l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, fins a un import màxim de 150 euros.
 100 euros mensuals, des del segon mes de pagament del lloguer, amb una percepció màxima de 1200 euros.
 
I una segona línia d’ajuts per a contractes anteriors al 2018, on la subvenció que s’atorga és 100 euros mensuals, amb una percepció màxima de 1200 euros, en aquest cas, comptats des de la data de resolució de l’ajut, o en el cas de renovació de la subvenció, des de la data de finalització de la percepció de l’ajut de la convocatòria anterior.
 
Ajuts per incentivar l’aportació d’habitatges a la Borsa de Lloguer Municipal 
 
S’atorguen 1.000 euros per cada habitatge que s’adscrigui al Servei de la Borsa de Lloguer Municipal per llogar-lo, a preu més assequible, durant un període mínim de 5 anys. 
 
Es subvencionen les despeses de la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic fins a un màxim de 200 euros per habitatge. 
 
Com a criteri, les subvencions es concediran de menor a major preu/m2 de l'habitatge, fins a esgotar la dotació pressupostària. 
 
Subvencions per a la millora de l'accessibilitat i la mobilitat
SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS
 
Ajuts destinats a la instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues, etc. que permetin l’accés i l’ús de persones amb discapacitat als elements comuns d’edificis residencials:
 
  • Si l’actuació es fa en elements comuns d’un edifici plurifamiliar, la subvenció és d’un màxim de 1.500 euros per habitatge de l’edifici.
  • Si l’actuació consisteix en la instal·lació d’ascensor en edificis plurifamiliars, un màxim de 1.500 euros o el 50 % del pressupost d'obra sense incloure IVA per habitatge de l’edifici.
  • Si l’actuació es fa en un local o edifici unifamiliar, un màxim de 1.200 euros.
 
Ajuts per millorar la mobilitat a l'interior dels habitatges (substitució de banyeres per dutxes, eliminació de graons, redistribució d'aparells sanitaris, instal·lació d'agafadors, substitució d'aixetes i ampliació i/o canvi de sentit d'obertura de portes, col·locació de portes corredisses...). 
 
  • Per a persones de més 70 anys o amb un grau de discapacitat reconegut.
  • La quantia màxima de les subvencions serà del 50% del cost subvencionable de l'actuació, si bé, no pot superar un màxim de 800 euros per habitatge.
 SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I MITGERES EN EDIFICIS RESIDENCIALS 
 
Reparació, sanejament i aplicació d’acabat en façanes i mitgeres, en intervencions totals o parcials i també per a cantells de balcons i cornises.
  • Si l’actuació es fa en elements comuns d’un edifici plurifamiliar, un màxim de 1.500 euros per habitatge de l’edifici.
  • Si l’actuació es fa en un edifici unifamiliar, un màxim de 1.000 euros.
  • La quantitat màxima de les subvencions d'aquesta línia serà del 50% del cost subvencionable de l'actuació, sense superar determinats paràmetres fixats en les bases.
 Es prioritzen les ajudes de millora de les condicions d'accessibilitat a l'interior dels edificis si hi viuen persones grans o amb alguna discapacitat; també aquelles sol·licituds que l'any passat van quedar fora de la convocatòria perquè s'havia esgotat el crèdit disponible; i també s'atorguen punts com més antiguitat té l'edifici, i com més persones grans i/o amb alguna discapacitat hi visquin:
 
Taula 2