El Ple aprova el compte general de l'Ajuntament de Granollers de 2014

El 2014 s'ha pogut mantenir la despesa en polítiques socials, educatives i culturals tot i els menors ingressos, alhora que s'ha destinat romanent de tresoreria a inversions i a un nou Pla de xoc contra la crisi. A més s'ha seguit reduint el deute

30 de Setembre 2015
En el Ple d'ahir vespre de l'Ajuntament de Granollers es va aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers i del Patronat del Museu de 2014 així com l'estat i comptes de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, Granollers Promocions, SA; Granollers Audiovisual, SL; i Granollers Escena, SL, també de 2014. En el punt també es va aprovar el traspàs a reserves voluntàries de l’import de 317.074,31 euros, que es compensaria amb el saldo deutor existent en els fons propis a favor de l’Ajuntament de Granollers a la societat Granollers Promocions SA. 
 
El resultat pressupostari ajustat de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers de 2014 és de poc més de 6 milions d'euros, mentre que el romanent de tresoreria disponible és de 9,7 milions d'euros que han servit per afrontar inversions; fer un nou Pla de xoc per alleugerir els efectes de la crisi sobre els més desfavorits i, entre d'altres, aprovar el pagament parcial de la paga extra de desembre de 2012 als funcionaris, l'expedient del qual també es va aprovar ahir en el Ple. Ha estat el tercer exercici en què l'Ajuntament ha destinat un fons de contingència per a despeses sobrevingudes o falta d'ingressos ja previstos. 
 
El pressupost de 2014 ha estat marcat per un descens dels ingressos (menor recaptació en concepte d'impostos, taxes i preus públics municipals; menor activitat econòmica i assumpció de despeses que corresponen a d'altres administracions). I alhora, un increment de les necessitats, i, en conseqüència, de la despesa social, així com per les limitacions imposades per llei per part del govern de l'Estat que han condicionat el romanent de l'Ajuntament i la gestió de la despesa. Tot i així s'han mantingut les mesures per apaivagar la crisi així com els serveis bàsics de la ciutat i s'ha aconseguit reduir de nou el deute que el 2014 es situa en 39,9 milions d'euros, xifra que es preveu continuar reduint aquest any 2015.