El Pla Local d'Habitatge de Granollers (2018-2023) preveu 33 actuacions

Es va aprovar en el Ple de 31 de juliol

31 de Juliol 2018
+
Habitatges a l'entorn de la plaça de Sant Miquel. Foto: T. Torrillas

El Ple de 31 de juliol va aprovar inicialment el Pla Local d'Habitatge de Granollers, per al període 2018-2023, que es sotmet a informació pública durant 30 dies. El Pla Local d’Habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.) defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. L'últim Pla d'habitatge de l'Ajuntament de Granollers era de 2006.

El Pla Local de l’Habitatge 2018-2023 de Granollers es planteja com un document analític (en analitzar i diagnosticar la problemàtica municipal en matèria d’habitatge), estratègic (en definir les directrius d’actuació municipal) i de contingut operatiu (en desenvolupar i proposar programes i actuacions). Per a la seva elaboració es van fer sis sessions específiques amb ciutadania, entitats i grups municipals, un taller obert a tothom i es van recollir opinions a través d'una enquesta ciutadana.

Els tres objectius generals que planteja el PLH són facilitar l’accés i el sosteniment de l’habitatge; actualitzar i millorar el parc d'habitatges; i desenvolupar polítiques d'habitatge a la conurbació de Granollers.

El PLH llista un total de 33 actuacions, una bona part de les quals ja portava a terme l'Ajuntament com les subvencions per incentivar el lloguer, l'assistència al sosteniment de la llar i pobresa energètica i l'adquisició d'habitatges municipals, entre d'altres.

Entre les actuacions noves que proposa el PLH hi ha la construcció d'habitatges de protecció pública de lloguer, que es preveu que es pugui dur a terme amb construcció directa per part de l'Ajuntament o mitjançant la cessió de sòl públic municipal a cooperatives d'habitatge que vulguin fer-se càrrec de l'edificació. En aquest sentit el 27 de setembre es farà una sessió divulgativa per debatre sobre aquest model de producció d'habitatge públic, a l’Oficina d’Habitatge.

Altres propostes noves del PHL són l'elaboració d'un estudi específic sobre l'habitatge desocupat a Granollers, ajuts per a la millora de l'eficiència energètica, auditories energètiques en habitatges i desenvolupament de polítiques d'habitatge tenint en compte Granollers i la seva conurbació.