Dimarts 27 de març, Ple ordinari de l'Ajuntament de Granollers

Amb 10 punts a l'ordre del dia

22 de Març 2018
+

El dimarts 27 de març a les 19.30 h, se celebrarà la sessió plenària de l'Ajuntament de Granollers amb el següent ordre del dia:

1. Aprovar l’acta de la sessió anterior.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l’alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Granollers.

5. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2018

6. Donar compte de les resolucions d’alcaldia relatives al Pla Pressupostari, a la liquidació del Pressupost del 2017 que correspon a l’Ajuntament i al Patronat Municipal del Museu.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Granollers i Sorea SA en relació al contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua potable i la incorporació d’una addenda per l’aplicació del nou règim tarifari.

8. Aprovar el conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental relatiu a la cessió del domini amb caràcter gratuït de part de l'edifici dels antics jutjats de l'avinguda del parc, 7 de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9. Aprovar el Conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el "Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya"

JUNTA DE PORTAVEUS

10. Mocions

TORN DE PRECS I PREGUNTES