Dimarts 26 de maig, sessió virtual del Ple

Amb 13 punts a l'ordre del dia, entre els quals l'aprovació del Pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19

21 de Maig 2020
+
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovar l'acta del Ple de la sessió ordinària del dia 28 d’abril de 2020.
2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 7, 14, 21 i 28 d’abril de 2020.
3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 
4.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia que aproven contractacions d'emergència per pal·liar els efectes del Covid-19.-
5.- Donar compte al Ple de l'Informe d'Intervenció relatiu al compliment dels criteris d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en la liquidació del Pressupost 2019.
6.- Donar compte dels informes anuals emesos per la Intervenció general de Granollers, relatius a les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d'ingressos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l'exercici 2019.
7.- Aprovar el Pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19.
8.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament de Granollers per a la dotació del Pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la crisi de la Covid-19.
9.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’Ajuntament de Granollers per suplement de crèdits.
10.- Aprovar els criteris a aplicar pel càlcul del complement de productivitat del personal de Recaptació.
11.- Aprovar provisionalment la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers, amb referència a l'1 de gener de 2020.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
12.- Liquidar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès, per a l'exercici 2019.
 
INFORMACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
13.- Mocions.
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES