Dimarts 18 de desembre, últim Ple de l'any

Amb 12 punts a l'ordre del dia

14 de Desembre 2018
+

El proper dimarts 18 de desembre, a les 19.30 hores es farà la sessió del Ple municipal corresponent al mes de desembre, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2018.

2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de novembre de 2018.

3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. Donar compte al Ple de les contractacions de personal pel procediment de màxima urgència.

5. Donar compte al Ple del decret 7890/2018.

6. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i instal·lació del centre de procés de dades i servei de manteniment.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7. Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible pel període 2018/2024.

8. Aprovar el conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera.

9. Prorrogar i modificar el contracte de servei del manteniment i enllumenat públic.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10. Aprovar el Pla Jove 2019-2022 que regula les polítiques municipals en matèria de joventut.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

11.-Aprovar el Protocol de col·laboració per a la planificació, disseny i construcció d’un Centre de Radioteràpia a Granollers.

JUNTA DE PORTAVEUS

12.- Mocions.

TORN DE PRECS I PREGUNTES