Dimarts 29 d'octubre, a les 19.30 h, sessió ordinària del Ple

Amb 15 punts a l'ordre del dia

28 de Octubre 2019
+
ORDRE DEL DIA
 
1.- Aprovar l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 17 d’octubre de 2019.
2.- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de les sessions dels dies 3, 10, 17, i 24 d’octubre de 2019.
3.- Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.
4.- Modificar la designació de representants municipals a diferents organismes o entitats en els quals l'Ajuntament s'hi troba representat, i a la Comissió Especial de Comptes.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS
 
5.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per suplement de crèdits.
6.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers per crèdits extraordinaris.
7.- Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2020.
8.- Aprovar la modificació 6/2019 de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Granollers.
9.- Donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de llei municipal i de règim local de Catalunya.
10.- Relatiu al tractament i justificacions econòmiques de les aportacions als Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
 
11.- Ratificar el nomenament dels vocals experts del Consell Assessor de Medi Ambient.
12.- Aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives i condicions de la concessió de domini públic per a la utilització dels magatzems de nova creació.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’EDUCACIÓ I COHESIÓ
 
13.- Incorporar l'Ajuntament de Granollers al Consell de Participació del Centre de Dia Granollers Centre, i nomenar-ne representant municipal.
14.- Incorporar l'Ajuntament de Granollers al Consell de Participació del Centre de Dia Font Verda, i nomenar-ne representant municipal.
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
15.-Mocions.
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES