Aquest dimarts dia 31, Ple ordinari del mes de gener

Amb 12 punts a l'ordre del dia

27 de Gener 2017
+
Ple de la ciutat
1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 20 de desembre de 2016 
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 7,13, 20 i 27 de desembre de 2016 
 
3).- Control i fiscalització pel Ple  de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
4).- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de les delegacions en matèries de Joventut, i Cooperació i Solidaritat als regidors Alba Barnusell Ortuño i Francesc Arolas Pou. 
 
5).- Modificar la composició de diferents Comissions Informatives i la de diferents Consells i organismes. 
 
6).- Modificar l'assignació de dedicació al regidor  Francesc Arolas Pou per les atribucions delegades. 
 
7).- Aprovar el Pla Director de Cooperació Municipal de Granollers 2017-2020 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
8).- Modificar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers 
 
9).- Ratificar el decret  d'alcaldia envers la modificació puntual de la dedicació exclusiva de la regidora Maria del Mar Sánchez Martínez 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
10).- Aprovar les tarifes de l’aparcament soterrat ubicat al carrer Conestable de Portugal, entre els carrers Palaudàries i Sant Josep de Calassanç 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
 
11).- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Xarxa de Municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. 
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
12).- Mocions 
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS