Aquest dimarts dia 31 de juliol, Ple municipal

Amb 25 punts a l'ordre del dia. En aquest Ple pren possessió el regidor Pau Llobet

26 de Juliol 2018
+
Foto d'arxiu d'un ple municipal
Aquest dimarts dia 31, a les 19.30 h, tindrà lloc la sessió del Ple municipal del mes de juliol, amb l'ordre del dia següent:
 
1. Aprovar l’acta de Ple de la sessió ordinària del dia 26 de juny de 2018.
2. Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 5,12,19 i 26 de juny de 2018.
3. Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l’alcalde president i els seus delegats.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
4. Presa de possessió del regidor Pau Llobet i Roura.
5. Modificar la composició de diferents Comissions Informatives.
6. Donar compte de l’informe d’avaluació del compliment de les lleis de transparència.
7. Aprovar inicialment el codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Granollers i la seva guia d’aplicació.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
8. Iniciar l’expedient licitatori per al contracte mixt de subministrament per a la renovació i manteniment del centre de procés de dades de l’Ajuntament de Granollers.
9. Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Granollers.
10. Aprovar la modificació del conveni col·lectiu del personal laboral i acord de condicions del personal funcionari.
11. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per dotació de crèdits extraordinaris.
12. Aprovar inicialment la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.
13. Aprovar un pla econòmic i financer pel període 2018-2019.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
14. Estimar parcialment les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana.
15. Modificar el contracte de serveis per la a prestació del servei de neteja viària i recollida de residus de l’Ajuntament de Granollers.
16. Desestimar la reclamació formulada per Talher,SA en relació al contracte de serveis de neteja viària i recollida de residus municipals.
17. Ratificar l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental de modificació dels Estatuts del Consorci.
18. Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM en l’antic sector S “Can Gordi. Can Català” de Granollers.
19. Aprovar el text refós de la modificació de l’article 213 de les Normes Urbanístiques del POUM de Granollers.
20. Aprovar el conveni urbanístic de cessió anticipada de sòls afectats pel Planejament Urbanístic General com a sistemes urbanístics Públics, al carrer
Vinyamata 89.
21. Aprovar inicialment la modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers.
22. Aprovar el Pla Local d’Habitatge.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
23. Modificar els estatuts de la Fundació Orquestra de Cambra.
24. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de Canovelles per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la
programació municipal del Teatre Auditori de Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte «Escena grAn:»
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
25. Mocions.
 
TORN DE PRECS I PREGUNTES