Aquest dimarts dia 28, Ple municipal ordinari del mes de febrer

Amb 8 punts a l'ordre del dia, la sessió començarà a les 19.30 h

23 de Febrer 2017
+
ORDRE DEL DIA
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 31 de gener de 2017 
2) Control i fiscalització pel Ple  dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i 31 de gener de 2017
3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
4) Aprovar inicialment l'expedient 4/2017 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
5) Estimar les al·legacions presentades al plec de clàusules administratives particulars i condicions d'explotació que regeixen la concessió de domini públic per a la utilització de les parades  del Mercat Municipal Sant Carles i aprovar-ho definitivament.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
6) Modificar l'acord d'adscripció del Teatre Auditori de Granollers com equipament municipal a la societat municipal Granollers Escena SL.
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
  
7) Aprovar el III Pla Municipal de Drogues, Granollers_Acció municipal en el consum de drogues, durant el període 2016-2020.
 
JUNTA DE PORTAVEUS
 
8) Mocions. 
 
TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS