Aquest dimarts, Ple municipal

Amb 16 punts a l'ordre del dia, entre els quals l'aprovació inicial de les ordenances fiscals per a l'any que ve. La sessió començarà a les 19.30 h

24 de Octubre 2016
+
ORDRE DEL DIA
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió del dia 27 de setembre de 2016
 
2) Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions  corresponents als dies 6, 13, 20 i 27 de setembre de 2016
 
3) Control i fiscalització pel Ple de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
 
 4) Ratificar els acords del Consell general del Consorci de Comunicació Local, de data 26 de març de 2015, de dissolució i liquidació de l'esmentat ens
 
5) Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’artista Joan Fontcuberta i Villà, l’Ajuntament de Granollers i Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.L.
 
6) Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Asociación Española de Investigación para la Paz i acceptar llurs estatuts
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA
 
 
7) Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 27/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits
 
8) Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 28/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari
 
9) Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici 2017
 
10) Donar compte dels nomenaments de Recursos Humans efectuats pel procediment de màxima urgència
 
11) Modificar l'Ordenança reguladora de la creació de fitxers de titularitat pública que contenen dades de caràcter personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, quan al fitxer "Gestió de Personal", a requeriment de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT
 
12) Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMU 8, del solar delimitat pels carrers d’Orient, de Josep Pinyol, de Llevant i de Quevedo de Granollers
 
13) Aprovar l'esborrany del Conveni marc de col·laboració per al desenvolupament de les determinacions del Pla Director Urbanístic d’Ordenació del Circuit de velocitat Barcelona-Catalunya
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
 
 14) Aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
 
15) Aprovar el Reglament de la Xarxa municipal de Biblioteques de Granollers
 
 JUNTA DE PORTAVEUS
 
16) Mocions.