Aquest dilluns dia 30 d'octubre, sessió ordinària del Ple

Entre els punts a destacar hi ha l'aprovació dels pressupostos i les ordenances fiscals per a 2018. La sessió comença a les 19.30 h

27 de Octubre 2017
+

ORDRE DEL DIA

 

1) Aprovació de les actes de Ple de la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2017 i la sessió extraordinària i urgent del dia 11 d'octubre de 2017.

2) Control i fiscalització pel Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números, corresponents als dies 4,11,18, i 25 de juliol, 29 d'agost i els dies 5,12, 19 i 26 de setembre.

3) Control i fiscalització pel Ple  de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

 

4).-  Designar representant del Grup Municipal Socialista al Consell de l'Esport.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

 

5) Aprovar la cessió gratuïta, a favor de la Generalitat de Catalunya, de la parcel·la sobrera de 264,50m², que llinda amb la finca situada a l'avinguda Sant Julià núm. 115, propietat de la Generalitat de Catalunya, per tal de destinar-la a l'ampliació i millora del Parc de Bombers de Granollers.

6) Aprovar els plecs de condicions  que han de regir el concurs públic per a la utilització privativa de la via pública amb parades de venda de productes agraris i agroalimentaris al mercat setmanal de dissabtes de la pl. de la Corona.

7) Aprovar l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Granollers a la Societat municipal Granollers Promocions, SA pels treballs i serveis a prestar a l'Oficina d'Habitatge de Granollers.

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 

8) Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2018.

9) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat" per a l'any 2018.

10) Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018.

11) Aprovar inicialment l'expedient de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

12).- Donar compte dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima urgència previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

13).- Prendre coneixement de la renúncia voluntària de la senyora Silvia Rodríguez López al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers.

 

JUNTA DE PORTAVEUS

 

14) Mocions.

 

 

TORN DE PRECS I PREGUNTES