El Consell Econòmic i Social aprova per unanimitat un acord contra la crisi i per al foment de l'activitat econòmica a Granollers

Els agents econòmics, socials i els grups municipals del consistori es proposen amb una sola veu lluitar contra la crisi econòmica, contra l'atur i contribuir a pal·liar els seus efectes.

28 de Juliol 2009

El Consell Econòmic i Social format, per la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç, la Unió Empresarial Intersectorial- Cercle d'Empresaris (UEI- CERCLEM); l’organització empresarial P.I.M.E.C; la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental F.A.E.V.O, UGT, CCOO, S.A.T. Agrícola de Granollers; el fòrum de Comerç i Turisme i els grups municipals amb presència al consistori: PSC, CiU, PP i ERC, i presidida per l'alcalde Josep Mayoral, ha aprovat per unanimitat un pla de treball que recull les accions que cal desenvolupar per fer front a la situació econòmica actual.

Les principals línies d'actuació són cinc:

 1.- Atenció a les noves necessitats de les persones
 2.- Mesures de suport a la competitivitat de les empreses
 3.- Mesures de suport a la formació i a la creació d'ocupació
 4.- Mesures de gestió econòmica municipal
 5.- Mesures de transformació i dinamització de l'activitat econòmica

Cada línia d'actuació desenvolupa diversos eixos i actuacions, són 100 mesures, de les quals destaquen les següents:

Mesures per a la promoció i la recuperació econòmica a Granollers

1. Destinar 230.000 € a satisfer l’increment de la demanda d’urgència social mitjançant ajuts econòmics directes a les famílies:
  a. increment del pressupost municipal destinat a beques de menjador, material escolar i llibres de text.
  b. augment de la despesa social en atenció domiciliària, infància i gent gran.
  c. ajuts econòmics conveniats amb entitats com El Xiprer, Càritas o Creu Roja per al subministrament d'aliments a les famílies en risc d'exclusió.

2. Mediació dels serveis socials municipals amb les empreses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) informant-les dels ajuts que hi ha pels impagats, ajornaments o pagaments per tercer. A tal efecte es crea una Oficina d'Assistència Jurídica, fruit d'un conveni,  entre l’Ajuntament de Granollers i el Col·legi d’Advocats, que dóna orientació legal gratuïta al servei municipal de Serveis Socials.

3. Posada en marxa d'un conjunt de plans d'ocupació i accions formatives amb la participació d'unes 500 persones.

4. Donar un nou impuls a la Formació Professional a través del Consell Professional i l'Ocupació, un òrgan consultiu en el qual participen tots els agents  educatius, socials i econòmics per establir una línia de cooperació entre el sistema educatiu i el productiu. Aposta per als cicles formatius i la formació professional, la contínua i la ocupacional a través del projecte FP.cat. que Granollers acull, de forma pionera, la primera edició. Impuls del pla Qualifica't del Departament d'Educació adreçat a persones desocupades o en risc de desocupació per millorar la seva situació formativa i validar la seva experiència laboral.

5. Reforç del Servei d’emprenadoria i empresa, destinat a donar suport a la competitivitat de les empreses: assessorament, suport comercial i cursos per a emprenadors i autònoms.

6. Elaboració del Pla d’Innovació Local per tal de millorar el sistema i les capacitats d’innovació del territori i estimular el creixement econòmic . El Pla es fa amb el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

7. Impuls del Centre de Serveis Avançats a les empreses de Can Muntanyola en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest equipament serà clau per a la xarxa d’innovació de la comarca, integrarà tots els serveis de suport a l’activitat econòmica, disposarà d’un servei d’allotjament empresarial  i d’un centre de formació directiva.

8. Dins del projecte Ciutats Digitals programar accions formatives i divulgatives en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació i la comunicació que s'adrecen a la ciutadania i a les empreses.

9. Definir estratègies per tal de seguir acollint esdeveniments d'àmbit nacional i internacional amb l'objectiu d'afavorir l'activitat econòmica, promoure el sector hoteler i comercial.

10. Redactar el pla director urbanístic de la zona annexa al Circuit de Catalunya que ha de definir els usos i noves implantacions econòmiques i desenvolupar el Ple de dinamització turística del Circuit.

11. Augment del nivell d’inversió local fins als 40 milions d’euros: 29,6 milions d’euros en inversió de l’Ajuntament i Granollers Promocions i 10,4 milions d’euros del Fons Estatal d’Inversió Local, amb l’objectiu de dinamitzar un sector com el de la construcció especialment afectat per la crisi econòmica i fomentar l’ocupació, amb especial esforç en aquells espais que són escenari d'activitat econòmica: polígon industrial Congost i els espais per a vianants que afavoreixen l'activitat comercial.

12. Adequació del pressupost municipal a la baixada dels ingressos corrents, implantant entre altres mesures, racionalitzar l'oferta de serveis municipals i la reducció en un 5% de la despesa de subministraments mitjançant l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica.

13. Fraccionament del pagament dels tributs municipals sense interessos. Estudiar noves bonificacions i fraccionaments per les Ordenances Fiscals de l'any 2010.