Granollers se suma a l’adquisició d’una única plataforma electrònica de contractació juntament amb d’altres municipis

27 de Novembre 2018
+

L’adquisició conjunta d’una plataforma de contractació electrònica és una iniciativa pionera a Espanya que permetrà simplificar i agilitar tràmits, reduir burocràcia i augmentar la transparència en les licitacions i concursos públics. La contractació pública electrònica facilitarà limitar la contractació directa, fer un seguiment rigorós de la contractació i facilitarà, així mateix, la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica       

Els ajuntaments de Barcelona, Gavà, Girona, Granollers, Mataró, Premià de Mar i Terrassa, han adquirit conjuntament una única plataforma de contractació electrònica que permetrà als set municipis catalans gestionar la seva compra pública o contractació de serveis. Per primera vegada, i en una iniciativa pionera a Espanya, diversos municipis s’uneixen per fer la compra conjunta, establint una col·laboració que es mantindrà durant tot el temps d’utilització de la plataforma per tal de posar en comú els requeriments necessaris que garanteixin la qualitat de la prestació. 

La signatura del contracte de la plataforma s’ha fet en un acte públic on han participat el primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello; l’alcalde de Mataró, David Bote Paz; l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral i Antigas; l’alcalde de Terrassa, Alfredo Vega López; l’alcalde de Premià de Mar, Miguel Àngel Méndez Gil, el regidor de l’Ajuntament de Girona, Narcís Sastre i el tinent d’alcalde de l’àmbit de nova governança i economia de l’ajuntament de Gavà, Jordi Tort.

Aquest nou sistema de contractació electrònica permetrà simplificar els tràmits administratius i reduir burocràcia. Ajudarà a incrementar la transparència, l’eficiència, l’agilitat i l’objectivitat durant tot el procés de contractació pública, des del moment de la publicació dels anuncis de licitació, fins al procés de valoració d’ofertes i resolució o adjudicació dels contractes municipals. Així mateix la nova eina informàtica permetrà fer un seguiment rigorós de la contractació, garantint la publicitat durant tot procediment, i facilitarà, la participació de les PIMES locals en licitacions de poca quantia econòmica.

L’adjudicació del nou Sistema Integral de Contractació Pública Electrònica (SICE) amb un pressupost total de 3.027.696,31, (IVA inclòs) s’ha fet en tres lots: un expedient electrònic de contractació per tramitar totes les actuacions administratives; una plataforma de licitació electrònica per realitzar totes les actuacions de publicació d’anuncis, recepció d’ofertes electròniques encriptades, reunions d’òrgans de valoració d’ofertes i adjudicació i en tercer lloc, una oficina tècnica de suport a la implantació en tota la organització municipal per fer factible la gestió del canvi. Totes les empreses adjudicatàries són empreses amb una àmplia experiència i no tenen relacions amb paradisos fiscals. 

Aquest nou sistema electrònic permetrà als ajuntaments exigir a les empreses licitadores, a través dels diferents procediments d’adjudicació, el compliment d’uns criteris de responsabilitat mínims en matèria social, ambiental i d’innovació que van més enllà de l’oferta econòmica. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una Instrucció en la que s’estableix que, en general, el preu no ha de tenir una valoració superior al 35% de la puntuació total. 

El fet d’afavorir la relació telemàtica amb les empreses licitadores i proveïdores també facilitarà l’accessibilitat de les PIMEs a les licitacions municipals, donant compliment a allò establert en les directives comunitàries i transposat en la nova llei 9/2017 de contractes del sector públic, respecte a la política de foment de la contractació pública amb aquest àmbit del teixit empresarial.