Dimarts 28 de setembre, Ple municipal

Amb 13 punts a l'ordre del dia

24 de Setembre 2010

El proper 28 de setembre, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l’acta de Ple de la sessió ordinària del dia 27 de juliol de 2010.
 
2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 25 a 29, corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de juliol  i 30 d’agost de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROGRAMACIÓ, RELACIONS CIUTADANES I SERVEIS D'ALCALDIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA


5).- Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Organismes Autòmos, corresponent a l'exercici de 2009.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 24/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 27/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari.

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni marc de col·laboració entre la  Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per a dur a terme el projecte “Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les empreses”.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL


9).- Dictamen relatiu a aprovar la declaració de nul·litat en el procediment de revisió d'ofici del conveni sigant per l'Ajuntament de Granollers, Edificios Canaletes, SA i la senyora Francisca González González de data 4 de març de 2005.

10).- Proposta relativa a aprovar la liquidació final amb càlcul d'interessos legals de la indemnització per extinció de la concessió administrativa de l'estació de servei situada a l'avinguda Sant Julià, 239 de Granollers.

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la memòria justificativa i demés documents per la implantació d'una activitat econòmica de la instal·lació d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià número 239, mitjançant el sistema de concessió administrativa de lliure concurrència.

12).- Dictamen relatiu a comparèixer en el tràmit de consulta pública de l'avanç del Pla Director d'infraestructures del transport públic col·lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel període 2009-2018 (PDI) establert per l'Autoritat del Transport Metropolità, i formular-ne suggeriments i observacions.
JUNTA DE PORTAVEUS

13).- MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS