Avui dimarts 29, Ple ordinari del mes de març

Amb 17 punts a l'ordre del dia

29 de Març 2016

La sessió plenària s'iniciarà a les 19.30 h amb l'ordre del dia següent:

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió del dia 23 de febrer de 2016

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 5 a 8, corresponents als dies 2, 9, 16 i 23 de febrer de 2016, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 1 de juliol de 2015 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i organismes

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de  la modificació dels acords de Ple de data 1 de juliol de 2015 relatius als organigrames polític i funcional

6).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment de la modificació de la forma de gestió d'activitat econòmica mitjançant societat mercantil establert en els estatuts de la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, per la de gestió directa de servei públic

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

7).- Dictamen relatiu a donar compte de les resolucions d'alcaldia relatives a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, i del Patronat Municipal del Museu, exercici 2015

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 7/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits

9).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 8/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari

10).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 9/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari, PLA DE XOC 2016

11).- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.3 "taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats"

12).- Dictamen relatiu a Model relatiu a modificació 01/2016 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'ajuntament de Granollers

13).- Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró municipal d'Habitants de Granollers,  amb referència a l'1 de gener de 2016

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

14).- Dictamen relatiu a aprovar la modificació i revisió de preus  del contracte de gestió de serveis públics pel servei de neteja viària i del servei de recollida de residus de la ciutat de Granollers 

15).- Dictamen relatiu a aprovar l'esborrany de l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina d'habitatge situada en aquest municipi, per a l’any 2016

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

16).- Dictamen relatiu a ratificar el Dictamen aprovat per Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2016, relatiu a aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació Universitària Balmes i l'Ajuntament de Granollers

JUNTA DE PORTAVEUS 

17).- Mocions

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS