Aquest dimarts, Ple ordinari

Amb 10 punts a l'ordre del dia

25 d'Abril 2016
+

Aquest dimarts 26 d'abril a les 19.30 h tindrà lloc el Ple ordinari del mes d'abril a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers, plaça de la Porxada 6, amb el següent ordre del dia:

 

1).- Aprovació de l'acta de la sessió del dia 29 de març de 2016

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 9 a 13, corresponents als dies 1, 8, 15, 22 i 29 de març, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'expedient MC AJT 13/2016 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits

5).- Donar compte de nomenament pel procediment de màxima urgència previst a l'article 291 del Drecret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de règim local de Catalunya

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6).- Dictamen relatiu a aprovar la pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana

7).- Dictamen relatiu a deixar sense efecte l'acord plenari de 30 de juny de 2009, de constitució i  cessió d'un dret de superfície sobre un terreny municipal situat al sector W, al costat de l'Hospital de Granollers, atorgat en favor de les Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, i conseqüentment, acordar la reversió a l'Ajuntament de Granollers del bé objecte de cessió de dret de superfície.

8).- Dictamen relatiu a desestimar les al·legacions formulades a l'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta actualització del Mapa

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

9).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals 

JUNTA DE PORTAVEUS 

10).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS