Per quart any, es congelen els impostos i les taxes municipals

El Ple municipal d'octubre aprova les ordenances fiscals per a 2016, amb els vots a favor del PSC, ERC-AG i PP; i l'abstenció de CiU, Ciutadans i la Crida-CUP

28 de Octubre 2015
El Ple de l'Ajuntament del mes d'octubre ha aprovat les ordenances fiscals, impostos i taxes municipals per a l'exercici 2016, que per quart any consecutiu es mantenen igual. Com els darrers anys, és possible acollir-se a bonificacions diverses (famílies nombroses, persones amb pocs ingressos, foment de l'energia sostenible...) així com fraccionar (sempre i quan els rebuts siguin domiciliats) el pagament de l'IBI i el clavegueram; les escombraries de l'habitatge i els residus comercials.   
 
Així, pel que fa a impostos, els contribuents que siguin propietaris (d'un habitatge, local o immoble) pagaran el mateix en concepte d'IBIU (impost sobre béns immobles urbans). Les famílies nombroses poden optar a una bonificació del 50 % o del 70 % (amb una renda no superior als 45.000 €, fins a tres fills, que s'incrementarà en 15.000 € per cada fill de més). Els immobles destinats a habitatges amb sistemes energètics sostenibles (aprofitament tèrmic, energia solar) i els habitatges protegits, tindran una bonificació del 50 %.  
 
Pel que fa a l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, està bonificat per a les persones amb minusvalidesa, que estan exemptes de pagament, i s'apliquen descomptes del 75, 50 i 25 % als vehicles menys contaminants (elèctrics, híbrids, amb baixes emissions...).  
 
Pensionistes jubilats, persones incapacitades i amb gran invalidesa; aturats, persones que reben la renda mínima d'inserció i d'altres amb necessitats econòmiques, pagaran -prèvia sol·licitud- la meitat o quedaran exempts de la taxa d'escombraries (en funció dels ingressos anuals). D'altra banda, les persones que hagin fet servir la deixalleria almenys 5 vegades durant l'any es beneficiaran d'una bonificació del 10 % de la taxa. 
 
L'impost sobre construccions es bonificarà en un 50 %  a les construccions, instal·lacions i obres que afectin un habitatge de protecció oficial. El mateix descompte s'aplicarà a les obres de reforma i rehabilitació de l'habitatge habitual (el límit de renda per gaudir-ne serà de 35.000 € per a unitats familiars unipersonal i 50.000 quan siguin a dos o més integrants).  A les obres de reforma o rehabilitació dels elements comuns en edificis plurifamiliars se'ls aplicarà una bonificació del 30 %. Igualment, les intervencions destinades a instal·lar energies renovables i a afavorir l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda seran bonificades en un 90 % o més. 
 
Les persones físiques i societats amb una xifra neta de negoci inferior al milió d'euros no hauran de pagar l'IAE (impost sobre activitats econòmiques). Als locals comercials afectats per obres a la via pública durant més de tres mesos, se'ls bonificarà fins a un 40 %  aquest impost; i les cooperatives i societats agràries de transformació, només en pagaran un 5 %. D'altra banda, a les empreses que hagin augmentat  en més d'un 5% la plantilla de personal amb contracte indefinit, se'ls farà una bonificació del 25 %.   
 
En el cas de l'impost de plusvàlues, quan hi hagi dació en pagament, el deutor hipotecari no haurà de pagar la quota de l'impost de transmissió de la vivenda habitual. 
 
Tota la informació referent a taxes i impostos municipals per a l'any 2016 i el calendari de pagament, es recull a la Guia del contribuent, que arribarà a les llars granollerines a principis d'any. 
 
 
Una ciutat amb baixa càrrega impositiva
 
Granollers se situa a la part baixa del grup de ciutats de les seves dimensions (de 60.000 a 75.000 habitants) pel que fa a càrrega impositiva. Si la mitjana dels municipis estudiats  surt que cada habitant paga 764 €/ l'any en impostos i taxes, a Granollers se situa en els 682 € per any i hab. En l'apartat de càrrega per impostos sobre l'immoble (IBI, clavegueram, escombraries i gual), la mitjana és de 724 € per rebut , mentre que al nostre municipi és de 525 €. Pel que fa estrictament a l'IBI, l'import mitjà és de 515 €/ any, mentre que a Granollers baixa a 373 €.