El proper dimarts, Ple ordinari del mes de novembre

Amb 15 punts a l'ordre del dia.

28 de Novembre 2011

El proper dimarts 29 de novembre, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes.

Amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 25 d'octubre de 2011.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 32 a 35, corresponents als dies 3, 10, 17 i 24 d'octubre de 2011, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'atorgament de les Medalles de la ciutat de l'any 2011

5).- Dictamen relatiu a designació de l'Ajuntament de Granollers com a membre de la Junta General i del Consell d'Administració i designació del seu representant de la societat Vallès Oriental Televisió SLU.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC AJT 31/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC EEBB 2/2011 de modificació del Pressupost del Patronat municipal Escoles Bressol per suplement de crèdits.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

8).- Dictamen relatiu a l'acceptació del preu just fixat pel Jurat d'Expropiació de la Finca situada al carrer Manresa, 11, d'aquesta ciutat i procedir al seu pagament

9).- Dictamen relatiu a autoritzar la transmissió del dret de superfície concedit a la societat ECA-ITV, SA sobre el terreny municipal situat a l'avinguda de Sant Julià, núm. 59, que va permetre la instal·lació i posterior prestació del servei d'inspecció de vehicles a Granollers, a favor de la societat APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10).- Dictamen relatiu a l canvi de modalitat dins el sistema de gestió directa dels Organismes Autònoms en matèria educativa.

11).- Dictamen relatiu a aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya-MAC  

12).- Dictamen relatiu a aprovar la signatura del conveni per a la resolució dels convenis amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatius a la cessió de terrenys i a la delegació de competències per a la prestació del servei públic comarcal Centre d'Acollida d'Animals Domèstics

13).- Dictamen relatiu a la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals (CTXAC)

14).- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla Local de la Infància i l'Adolescència de Granollers, pel període 2012-2015.

JUNTA DE PORTAVEUS

15).- MOCIONS.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS