Aquest dimarts, Ple ordinari del mes de gener

Amb 9 punts a l'ordre del dia.

21 de Gener 2011

El proper 25 de gener, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes. Amb el següent ordre del dia:

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2010.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 43 a 45, corresponents als dies 13, 20 i 27 de desembre de 2010, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA, I DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
4).- Proposta relativa a modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball amb efectes 1 de febrer de 2011 i nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS, MOBILITAT I SEGURETAT

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de la prórroga i modificació posterior del contracte de gestió de serveis públics amb Urbaser SA per a la recollida de residus sòlids urbans, fracció orgànica i neteja viària de Granollers per l'exercici 2011 i amb vigencia fins el 31/9/2011.

6).- Dictamen relatiu a iniciar l'expedient, aprovar la contractació, autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per  a l'expedient de contracte de serveis de gestió de servei públic (modalitat concessió) de la concessió de la prestació de la gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i recollida de residus de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert i declarar-ne la seva plurianualitat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA TERRITORIAL
7).- Dictamen relatiu a  adjudicar el contracte de gestió de servei públic (modalitat concessió) de la concessió de la prestació de la gestió de servei públic per a gent gran situat al Pla de Baix de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació i tramitació ordinària.

8).- Dictamen relatiu a desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Domènec Forns Casacuberta, actuant en doble condició de mandatari verbal de les mercantils Mañosa SL, Auma, SL, Promotora Barcelona 92, SA, Inversions 1974, SL, Hanoi Projeccions, SL, Madersi SA, Promocavi, SA, Can Riba de la Serra, SL i dels senyors Joan Camp Puigdomènech, Domingo Martras Duran i Teresa Martras Duran, propietaris de terrenys inclosos dins l'àmbit del Pla Parcial del Sector 112, de Granollers i Secretari de la Junta de Compensació Provisional del Pla Parcial del Sector 112, de Granollers contra l'acord de denegació de l'aprovació definitiva del Pla Parcial del sector 112, de Granollers

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 21 de gener de 2011
L'ALCALDE