El proper dimarts, ple municipal ordinari d'octubre

Amb 10 punts a l'ordre del dia.

21 de Octubre 2011

El proper dimarts 25 d'octubre, a les 19.30 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers tindrà lloc el ple municipal ordinari del mes d'octubre, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2011.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 28 a 31, corresponents als dies 5, 12, 19 i 26  de setembre de 2011, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a la realització del sorteig públic per a la designació de presidents i vocals de les meses electorals, per a les Eleccions Generals 2011, que s'han de celebrar el proper dia 20 de novembre de 2011.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC MUSEU 2/2011 de modificació del Pressupost del Patronat municipal del Museu de Granollers per suplement de crèdits.

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC EMT 2/2011 de modificació del Pressupost del Patronat municipal de l'Escola Municipal de Treball per suplement de crèdits.

7).- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient MC ESLL 3/2011 de modificació del Pressupost del Patronat de l'Escola municipal Salvador Llobet per 10.000€.

8).- Dictamen relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals i de les Normes reguladores de preus públics, per a l'exercici de 2012.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

9).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el projecte, iniciar l'expedient licitatori i aprovar la contractació i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars per al contracte de  concessió demanial per la implantació d'instal.lacions solars fotovoltaiques en la coberta de diferents equipaments públics municipals, a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

JUNTA DE PORTAVEUS

10).- MOCIONS

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 21 d'octubre de 2011
L'ALCALDE