El proper dimarts, Ple municipal ordinari

Amb 9 punts a l'ordre del dia.

24 de Setembre 2012

El proper dimarts 25 de setembre a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l’acta de Ple de la sessió ordinària del dia 31 de juliol de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 27 a 31, corresponents als dies 3, 10, 17, 24 i  31 de juliol de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a l'aprovació dels comptes generals de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, corresponents a l'exercici de 2011.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

5).- Dictamen relatiu a aprovar provisionalment els documents que integren el Text refós del POUM de Granollers, en compliment de les sentències recaigudes en els recursos contenciosos administratius números 553/07, 555/07 i 552/07.

6).-  Dictamen relatiu a modificar el contracte del servei públic del transport urbà en superfície formalitzat amb l'empresa "Autobuses de Granollers, SL" en el sentit de reduir freqüències del servei i cobertura horària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

7).- Exp. 19/12 Dictamen relatiu a adjudicar el contracte administratiu especial de serveis per a la gestió de la casa de colònies de Roques Blanques, propietat de l'Ajuntament de Granollers, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació, tramitació ordinària i caràcter plurianual.

8).- Dictamen relatiu a l'aprovació del II Pla d'Igualtat de Gènere, període 2012-2015 i la creació de la Comissió d'Igualtat de Gènere

JUNTA DE PORTAVEUS

9).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Granollers, 21 de setembre de 2012
L'ALCALDE