Aquest dimarts, ple municipal del mes de febrer

Amb 11 punts a l'ordre del dia

24 de Febrer 2012

El proper dimarts 28 de febrer, a les 19.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament, tindrà lloc el Ple municipal corresponent a aquest mes, amb l'ordre del dia següent:

ORDRE DEL DIA

1).- Aprovació de l'acta de Ple de la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2012.

2).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions números 1 a 5, corresponents als dies 2, 10, 17, 24 i 31 de gener de 2012, respectivament, pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'ha efectuat als portaveus dels partits polítics, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i els articles 104 i 113.1.b) del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

3).- Control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la corporació i, en concret, de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats, mitjançant donació de compte, en els termes de l'article 22.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i dels articles 42 i 104 el RD 2568/1986, de 28 de novembre.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4).- Dictamen relatiu a designar nous representants del Grup Municipal de Convergència i Unió al Consell de Cooperació i Solidaritat i a la Taula d'Acollida en substitució dels actuals del seu grup.

5).- Dictamen relatiu a l'aprovació de les modificacions del conveni-marc de col·laboració entre la  Cambra de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona per dur a terme el projecte “Can Muntanyola Centre de Serveis Avançats a les Empreses”.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I CIUTADANIA

6).- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

7).- Dictamen relatiu a designar els representants de l'Ajuntament de Granollers en l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT.

8).- Dictamen relatiu a aprovar definitivament el Pla Parcial del sector urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers.

9).- Dictamen relatiu a autoritzar a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal que representi a l'Ajuntament de Granollers per tal d'actuar com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l'ATM en relació al conveni que té per objecte la millora de transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l'AMTU.

10).- Dictamen relatiu a aprovar la liquidació de la concessió de la instal·lació i explotació d'expenedors de tiquets per a la regulació d'aparcaments sota control horari a la via pública i del servei d'Ambicia't, atès el canvi de gestió dels serveis esmentats i el seu traspàs efectiu a Granollers Promocions SA.

JUNTA DE PORTAVEUS

11).- Mocions.

TORN DE PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS